Chuyên viên

1 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K83 từ ngày 09/6/2021 đến 15/10/2021 13
2 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K82 từ ngày 15/3/2021 đến 14/7/2021 38
3 Kế hoạch nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K81 48
4 LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 80 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC 100
5 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K81 từ ngày 28/7/2020 đến 15/12/2020 46
6 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K80 từ ngày 24/6/2020 đến 26/11/2020 40
7 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K81 từ ngày 28/7/2020 đến 15/12/2020 50
8 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K80 từ ngày 24/6/2020 đến 06/11/2020 41
9 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K78A từ ngày 16/5/2020 đến 24/10/2020 40
10 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 81 NĂM 2020 141
11 Lịch lớp BD QLNN ngạch chuyên viên K81 từ ngày 28/7/2020 đến 09/12/2020 58
12 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 80 NĂM 2020 197
13 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K80 từ ngày 24/6/2020 đến 30/10/2020 78
14 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K78A từ ngày 16/5/2020 đến 12/9/2020 76
15 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K79A từ ngày 23/5/2020 đến 12/9/2020 83
16 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 77 NĂM 2020 266
17 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K76 từ ngày 04/3/2020 đến 21/8/2020 131
18 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K77 từ ngày 12/5/2020 đến 28/8/2020 116
19 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 76 NĂM 2020 273
20 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K76 từ ngày 04/3/2020 đến 26/6/2020 155
21 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 318
22 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 154
23 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 222
24 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72 NĂM 2019 457
25 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 175
26 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 NĂM 2019 457
27 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 193
28 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 187
29 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN KHÓA 69A 443
30 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 402
31 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 170
32 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 194
33 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 463
34 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 257
35 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 1331
36 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 316
37 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 1600
38 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 275
39 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 937
40 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 357
41 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 1197
42 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 518
43 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1301
44 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 1239
45 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 1254
46 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1039
47 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 850
48 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 311
49 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 881
50 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 308
51 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 675
52 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 305
53 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1376
54 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1547
55 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 406
56 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1321
57 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 331
58 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1213
59 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 1055
60 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 375
61 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1939
62 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1845
63 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 2111
64 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 444
65 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 520
66 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 476
67 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 511
68 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4096
69 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 457
70 Lich lớp CV K49 685
 

Joomla inotur picma