CV chính, CV cao cấp

#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên chính K27 từ ngày 14/6/2021 đến 19/10/2021 8
2 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên chính K26A từ ngày 17/3/2021 đến 26/6/2021 33
3 Lịch lớp QLNN Chuyên viên chính K25 từ ngày 09/9/2020 đến 18/12/2020 72
4 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K23 NĂM 2019 266
5 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K23 NĂM 2019 432
6 Lịch lớp QLNN Chuyên viên chính K23 từ ngày 14/8/2019 đến 29/11/2019 183
7 Lịch lớp QLNN Chuyên viên chính K22A từ ngày 29/6/2019 đến 28/9/2019 208
8 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH K21 NĂM 2019 507
9 Lịch lớp Chuyên viên chính K21 từ ngày 20/3/2019 đến 28/6/2019 202
10 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 20 557
11 KHAI MẠC KỲ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2018 534
12 Kế hoạch Thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên chính K20 193
13 Lịch lớp Chuyên viên chính K20 từ ngày 20/9/2018 đến 14/12/2018 200
14 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K20 511
15 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 1016
16 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 1023
17 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN CHÍNH K19 1574
18 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH K19 695
19 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH K17 1542
20 Lịch lớp Chuyên viên chính K16 từ tháng 6 đến tháng 8/2014 1435
 

Joomla inotur picma