Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG HỘI NÔNG DÂN NĂM 2020 83
2 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG HỘI NÔNG DÂN NĂM 2020 98
3 Lịch lớp BD Hội nông dân từ ngày 02/11/2020 đến 06/11/2020 32
4 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHÓA 6/2020 76
5 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ - NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH NĂM 2020 90
6 Lịch lớp Cựu chiến binh từ ngày 29/9/2020 đến 02/10/2020 31
7 Lịch lớp Bồi dưỡng Cục Thuế tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến 10/10/2020 38
8 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2020 79
9 Lịch lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 từ ngày 16/9/2020 đến 18/9/2020 37
10 Lịch lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng từ ngày 05/9/2020 đến 28/11/2020 49
11 Lịch lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 23/4/2020 đến 29/5/2020 70
12 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN CẤP ỦY CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG - NĂM 2019 247
13 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2019 CHO ĐỐI TƯỢNG LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ 345
14 Lịch lớp BD kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2019 cho đối tượng lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội phụ nữ 83
15 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN CẤP ỦY CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2019 (ĐỢT 2) 309
16 Lịch lớp BD cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 (đợt 2) 107
17 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN CẤP ỦY CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2019 246
18 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 07/11/2019 đến 26/12/2019 90
19 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019 từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019 101
20 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã từ ngày 16/10/2019 đến 28/11/2019 89
21 KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2019 274
22 Lịch lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nông dân năm 2019 (từ 07/10/2019 đến 10/10/2019) 90
23 Lịch lớp BD chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã (Đề án 1956) từ 23/9/2019 đến 11/11/2019 101
24 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGACH CÁN SỰ KHÓA 22 337
25 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K22 từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019 134
26 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Đề án 1956 từ ngày 19/8/2019 đến 17/9/2019 105
27 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tài chính - Kế toán xã theo Đề án 1956 từ ngày 29/7/2019 đến 19/8/2019 128
28 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 116
29 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 128
30 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 132
31 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 127
32 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 421
33 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 445
34 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 163
35 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 381
36 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 144
37 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 429
38 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 158
39 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 149
40 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (LỚP 2) NĂM 2018 693
41 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 457
42 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 409
43 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 191
44 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 619
45 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 244
46 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 175
47 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 713
48 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 193
49 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 180
50 BẾ GIẢNG LỚP BD CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018 1494
51 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 2030
52 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 1514
53 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1546
54 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1575
55 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 488
56 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 198
57 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1552
58 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 1139
59 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 1305
60 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 299
61 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1414
62 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 776
63 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 215
64 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 175
65 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 757
66 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 809
67 Lịch lớp BD Đối tượng 3 208
68 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 778
69 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 797
70 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 193
71 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 926
72 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 855
73 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 200
74 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 885
75 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 192
76 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 991
77 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 901
78 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 927
79 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 174
80 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 211
81 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 874
82 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 770
83 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 213
84 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 768
85 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 201
86 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 897
87 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1309
88 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1231
89 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 337
90 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1312
91 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1269
92 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1314
93 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 998
94 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 297
95 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1830
96 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 299
97 Bế giảng lớp Tin học A 1897
98 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1925
99 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 311
100 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 332
101 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2189
102 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 365
103 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 339
104 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 277
105 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3765
106 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5189
107 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3758
108 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 443
109 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 338
110 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 469
111 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 603
112 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 468
113 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 558
114 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1315
115 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 239
 

Joomla inotur picma