Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2

 

H    HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
    CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
    PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 

 

LỊCH HỌC HỌC KỲ I
Lớp Đại học Hành chính K14-TC3, K15-TC3B, hình thức vừa làm vừa học, 
văn bằng 2, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(Từ ngày 19/06/2015 đến ngày12/12/2015)

STT

STT học phần

Tên học phần

Số tiết

Thời gian học

Đơn vị

đảm nhận

1

01

Chính trị học

75

 

Sáng

Chiều

Tối

Bộ môn

Mác-Lê Nin và TTHCM

Thứ 6

 

 

Nghỉ

Thứ 7

20/06/15

20/06/15

20/06/15

Chủ nhật

21/06/15

21/06/15

21/06/15

Thứ 6

 

26/06/15

26/06/15

Thứ 7

27/06/15

27/06/15

27/06/15

Chủ nhật

28/06/15

28/06/15

28/06/15

Thời gian thi

Sáng ngày 03/10/2015

Phòng Đào tạo

2

02

Quản lý học đại cương

60

 

Sáng

Chiều

Tối

Bộ môn

Hành chính học

Thứ 6

 

 

14/08/15

Thứ 7

15/08/15

15/08/15

15/08/15

Chủ nhật

16/08/15

16/08/15

16/08/15

Thứ 6

 

 

21/08/15

Thứ 7

22/08/15

22/08/15

22/08/15

Chủ nhật

23/08/15

23/08/15

 

Thời gian thi

Chiều ngày 03/10/2015

Phòng Đào tạo

3

03

Tâm lý học đại cương

60

 

Sáng

Chiều

Tối

Bộ môn

Hành chính học

Thứ 6

 

 

28/08/15

Thứ 7

29/08/15

29/08/15

29/08/15

Chủ nhật

30/08/15

30/08/15

30/08/15

Thứ 6

 

 

04/09/15

Thứ 7

05/09/15

05/09/15

05/09/15

Chủ nhật

06/09/15

06/09/15

 

Thời gian thi

Sáng ngày 04/10/2015

Phòng Đào tạo

4

04

Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

60

 

Sáng

Chiều

Tối

Bộ môn

Nhà nước - Pháp luật

Thứ 6

 

 

11/09/15

Thứ 7

12/09/15

12/09/15

12/09/15

Chủ nhật

13/09/15

13/09/15

13/09/15

Thứ 6

 

 

18/09/15

Thứ 7

19/09/15

19/09/15

19/09/15

Chủ nhật

20/09/15

20/09/15

 

Thời gian thi

Chiều ngày 04/10/2015

Phòng Đào tạo

5

05

Luật hiến pháp và Luật tổ chức bộ máy nhà nước

90

 

Sáng

Chiều

Tối

Bộ môn

Nhà nước - Pháp luật

Thứ 6

 

 

09/10/15

Thứ 7

10/10/15

10/10/15

10/10/15

Chủ nhật

11/10/15

11/10/15

11/10/15

Thứ 6

 

 

16/10/15

Thứ 7

17/10/15

17/10/15

17/10/15

Chủ nhật

18/10/15

18/10/15

18/10/15

Thứ 6

 

 

23/10/15

Thứ 7

24/10/15

24/10/15

24/10/15

Chủ nhật

25/10/15

25/10/15

 

Thời gian thi

Sáng ngày 12/12/2015

Phòng Đào tạo

6

06

Luật hành chính và tài phán hành chính

90

 

Sáng

Chiều

Tối

Bộ môn

Nhà nước - Pháp luật

Thứ 6

 

 

06/11/15

Thứ 7

07/11/15

07/11/15

07/11/15

Chủ nhật

08/11/15

08/11/15

08/11/15

Thứ 6

 

 

13/11/15

Thứ 7

14/11/15

14/11/15

14/11/15

Chủ nhật

15/11/15

15/11/15

15/11/15

Thứ 6

 

 

27/11/15

Thứ 7

28/11/15

28/11/15

28/11/15

Chủ nhật

29/11/15

29/11/15

 

Thời gian thi

Chiều ngày 12/12/2015

Phòng Đào tạo

 

* Ghi chú:

- Lịch giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo Đại học Hành chính hệ chính quy dành cho học viên đã có bằng đại học thứ nhất.

- Phòng Đào tạo cơ sở Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với các Bộ môn bố trí giảng viên.

- Thời gian học: Từ thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30’ - 11h30’ (05 tiết); buổi chiều từ 13h00’ - 17h00’ (05 tiết); buổi tối từ 17h30’ - 21h30’ (04 tiết). Nghỉ các ngày lễ, tết.

- Bộ môn bố trí giảng viên phù hợp với chuyên môn của học phần; giảng viên bố trí lịch thảo luận cho phù hợp với nội dung giảng và thời lượng học phần (30 đến 45 tiết bố trí 01 buổi thảo luận, 50 đến 75 tiết bố trí 02 buổi thảo luận, từ 90 tiết trở lên bố trí 03 buổi thảo luận); buổi cuối dành cho hệ thống và giải đáp câu hỏi; bố trí thi giữa học phần (học phần có số tiết nhỏ hơn 70 thi 01 bài; học phần có số tiết lớn hơn 70 thi 02 bài). Giảng viên phải đảm bảo giờ giảng theo quy định; không tự ý thay đổi lịch học; mọi thay đổi (nếu có) phải trao đổi với phòng Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia.

- Trường Chính trị BR-Vũng Tàu chịu trách nhiệm đưa đón giảng viên từ Học viện Hành chính QG, 10 đường 3/2 Quận 10 đến Trường Chính trị BR-Vũng Tàu và ngược lại.

- Địa điểm học: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Chủ nhiệm lớp: ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó trưởng phòng Đào tạo, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0838.653.383 - 0949.887.898.

- Thầy Nguyễn Hoàng Long, Phụ trách phòng Nghiên cứu Khoa học, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0918.887.961.

 

Nơi nhận:

-    Phó Giám đốc phụ trách (để báo cáo);

-    Các Bộ môn;

-    Phòng TV-KT;

-    Chủ nhiệm lớp, sinh viên lớp K14-TC3, K15-TC3B;

-    Lưu PĐT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thế Tài

 

 

 

Joomla inotur picma