TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH K79 (2019 - 2020) 119
2 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 76 (2018-2020) 91
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 04/11/2020 đến 07/01/2021 110
4 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 75 (2018-2020) 124
5 Lịch lớp TCLLCT-HC từ ngày 21/9/2020 đến 13/10/2020 97
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 12/10/2020 đến 27/11/2020 106
7 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 08/10/2020 đến 22/10/2020 93
8 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 74 (2018-2020) 124
9 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 21/9/2020 đến 13/10/2020 86
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 23/9/2020 đến 03/10/2020 79
11 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH K78A (2019 - 2020) 138
12 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 27/8/2020 đến 06/9/2020 100
13 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 24/8/2020 đến 04/9/2020 81
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 18/8/2020 đến 14/9/2020 88
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 04/8/2020 đến 07/10/2020 86
16 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K75 93
17 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 29/7/2020 đến 30/9/2020 101
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ ngày 30/7/2020 đến 16/10/2020 150
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ ngày 21/7/2020 đến 30/9/2020 101
20 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 15/7/2020 đến 29/7/2020 99
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 04/8/2020 đến 07/9/2020 83
22 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 24/7/2020 đến 05/9/2020 97
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 13/7/2020 đến 15/9/2020 155
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 24/6/2020 đến 23/7/2020 116
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 24/7/2020 đến 16/10/2020 138
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 24/6/2020 đến 22/7/2020 89
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 16/6/2020 đến 03/8/2020 126
28 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 03/7/2020 đến 17/7/2020 101
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 23/6/2020 đến 15/7/2020 91
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 22/6/2020 đến 07/7/2020 135
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 26/6/2020 đến 17/7/2020 146
32 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 09/3/2020 đến 20/6/2020 98
33 Lịch lớp TC LLCT-HC K78A từ ngày 05/6/2020 đến 27/6/2020 78
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 03/6/2020 đến 18/6/2020 135
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 27/5/2020 đến 11/6/2020 117
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 01/6/2020 đến 15/6/2020 122
37 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 25/5/2020 đến 15/6/2020 113
38 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 19/5/2020 đến 09/6/2020 96
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 11/02/2020 đến 13/5/2020 85
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 06/3/2020 đến 30/5/2020 99
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 04/3/2020 đến 21/5/2020 96
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 02/3/2020 đến 26/5/2020 109
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 05/3/2020 đến 19/6/2020 178
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 04/11/2019 đến 19/5/2020 120
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 04/3/2020 đến 28/5/2020 117
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 04/3/2020 đến 26/3/2020 113
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ ngày 05/3/2020 đến 23/4/2020 135
48 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 02/3/2020 đến 31/3/2020 112
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 03/3/2020 đến 18/3/2020 90
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 04/3/2020 đến 10/4/2020 114
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 04/11/2019 đến 24/3/2020 119
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 12/02/2020 đến 11/3/2020 125
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 10/02/2020 đến 20/02/2020 123
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 09/3/2020 đến 20/3/2020 132
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 06/02/2020 đến 20/3/2020 141
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 14/02/2020 đến 13/3/2020 110
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 10/02/2020 đến 10/3/2020 136
58 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 07/11/2019 đến 18/12/2019 133
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 21/11/2019 đến 20/12/2019 173
60 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 04/11/2019 đến 03/3/2020 151
61 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 28/10/2019 đến 03/12/2019 160
62 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 18/10/2019 đến ngày 16/01/2020 267
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 25/11/2019 đến 03/12/2019 141
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 17/10/2019 đến 07/11/2019 141
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 14/10/2019 đến 29/10/2019 152
66 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ 18/10/2019 đến 06/12/2019 160
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 16/10/2019 đến 10/12/2019 146
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 17/10/2019 đến 01/11/2019 164
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 18/9/2019 đến 31/10/2019 142
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 25/9/2019 đến 16/10/2019 154
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 30/9/2019 đến 21/10/2019 165
72 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 24/9/2019 đến 15/10/2019 127
73 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 12/9/2019 đến 11/10/2019 144
74 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K70 267
75 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 07/9/2019 đến 11/10/2019 148
76 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 03/9/2019 đến 07/10/2019 172
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 01/10/2019 đến 11/10/2019 132
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 07/9/2019 đến 11/9/2019 130
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 16/8/2019 đến 06/9/2019 117
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 21/8/2019 đến 18/9/2019 179
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 20/8/2019 đến 17/9/2019 144
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 04/9/2019 đến ngày 27/9/2019 222
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 20/8/2019 đến 24/9/2019 181
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 05/8/2019 đến 15/8/2019 147
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 05/8/2019 đến 26/8/2019 283
86 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 07/8/2019 đến ngày 28/8/219 195
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 01/8/2019 đến 30/8/2019 192
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 28/6/2019 đến 07/7/2019 187
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 05/8/2019 đến 19/8/2019 205
90 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 01/8/2019 đến 15/8/2019 197
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 14/6/2019 đến 10/8/2019 184
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 11/6/2019 đến 14/8/2019 147
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 05/6/2019 đến 26/6/2019 227
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 03/6/2019 đến 25/6/2019 301
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 06/6/2019 đến 27/6/2019 184
96 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 82 (2019-2020) 511
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 08/5/2019 đến 28/6/2019 215
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 28/5/2019 đến 25/6/2019 218
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 03/5/2019 đến 18/5/2019 184
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 07/5/2019 đến 05/6/2019 153
101 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 79 (2019-2020) 450
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 25/4/2019 đến 12/6/2019 219
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 25/4/2019 đến 24/5/2019 188
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ ngày 06/5/2019 đến 29/8/2019 341
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 22/4/2019 đến 25/6/2019 233
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 16/4/2019 đến 21/5/2019 193
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 05/4/2019 đến 19/4/2019 185
108 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 02/4/2019 đến 23/4/2019 211
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 02/4/2019 đến 28/5/2019 309
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 17/4/2019 đến ngày 30/5/2019 242
111 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 70 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 4193
112 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 25/3/2019 đến 09/4/2019 200
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 21/3/2019 đến 24/4/2019 210
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 14/3/2019 đến ngày 11/4/2019 203
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 04/3/2019 đến 01/4/2019 254
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 06/3/2019 đến 20/3/2019 177
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 01/3/2019 đến 26/4/2019 269
118 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 05/3/2019 đến 19/4/2019 209
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 04/3/2019 đến 19/3/2019 208
120 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 04/3/2019 đến 01/4/2019 224
121 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 01/3/2019 đến 04/4/2019 214
122 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 24/10/2018 đến 23/01/2019 177
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 08/01/2019 đến 22/01/2019 279
124 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 76 415
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 02/01/2019 đến ngày 13/3/2019 215
126 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 69 433
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 27/12/2018 đến 17/01/2019 261
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 25/12/2018 đến 14/01/2019 200
129 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 67 385
130 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 68 426
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 11/12/2018 đến 02/01/2019 218
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 11/12/2018 đến 24/01/2019 263
133 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71B 3512
134 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 74 497
135 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 71 368
136 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 10/12/2018 đến 07/01/2019 284
137 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 12/11/2018 đến 24/12/2018 246
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/11/2018 đến 03/12/2018 287
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 21/11/2018 đến ngày 20/12/2018 241
140 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 75 487
141 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 24/10/2018 đến ngày 15/11/2018 260
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 23/10/2018 đến 27/11/2018 252
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 15/10/2018 đến 05/11/2018 254
144 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K66A 436
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 tháng 10/2018 273
146 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết khóa luận TN lớp TCLLCT-HC K69 424
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 18/9/2018 đến 22/10/2018 239
148 Lịch hướng dẫn ôn thi TN, viết tiểu luận TN lớp TCLLCT-HC K68 325
149 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 tháng 9/2018 348
150 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 10/9/2018 đến 09/10/2018 274
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 27/8/2018 đến 17/9/2018 261
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 22/8/2018 đến 05/9/2018 298
153 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K67 437
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2018 319
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 8/2018 306
156 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 292
157 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 252
158 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/8/2018 đến 04/9/2018 288
159 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 330
160 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2018 445
161 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2018 310
162 LỄ TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2017 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 1317
163 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K68 309
164 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 12/6/2018 đến 01/7/2018 264
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 28/5/2018 đến 26/6/2018 283
166 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 72 2090
167 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 22/5/2018 đến 21/8/2018 434
168 LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K65A 1050
169 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 5/2018 321
170 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 241
171 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 từ 23/5/2018 đến 14/6/2018 399
172 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 07/5/2018 đến 11/6/2018 371
173 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 18/4/2018 đến 06/6/2018 549
174 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 4/2018 306
175 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 4/2018 329
176 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 04/2018 574
177 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 434
178 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 3/2018 604
179 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 3/2018 274
180 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 300
181 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 03/2018 437
182 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 03/2018 442
183 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 1590
184 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 01/2018 334
185 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 70 2031
186 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TC LLCT-HC KHÓA 65A 3062
187 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 01/2018 313
188 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 01/2018 405
189 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 01/2018 289
190 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 1840
191 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 1957
192 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 11/2017 317
193 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 11/2017 313
194 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 11/2017 304
195 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 10/2017 295
196 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 10/2017 373
197 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 10/2017 353
198 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 291
199 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 326
200 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 434
201 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 290
202 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 337
203 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 1023
204 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 407
205 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 9/2017 475
206 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 247
207 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 09/2017 423
208 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 366
209 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 249
210 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 344
211 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 272
212 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 403
213 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 842
214 Lich lớp TCLLCT-HC K69 tháng 08/2017 440
215 Lich lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2017 406
216 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 389
217 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2017 323
218 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 323
219 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 823
220 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2017 282
221 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K69 990
222 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 191
223 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 06/2017 268
224 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 279
225 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 244
226 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K68 963
227 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 417
228 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 06/2017 456
229 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 266
230 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 332
231 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 05/2017 341
232 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 333
233 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 260
234 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 477
235 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 277
236 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 04/2017 303
237 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 298
238 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 301
239 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 332
240 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 277
241 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 274
242 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 241
243 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 355
244 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 399
245 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 461
246 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1729
247 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 340
248 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 298
249 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 481
250 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 235
251 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 250
252 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 339
253 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 382
254 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 367
255 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 352
256 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 438
257 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 296
258 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1630
259 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 475
260 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 504
261 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 511
262 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1446
263 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 360
264 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 304
265 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 985
266 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 499
267 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 325
268 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 348
269 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 366
270 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 367
271 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 444
272 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 384
273 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1209
274 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1337
275 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1334
276 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 346
277 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 300
278 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 295
279 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 287
280 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 333
281 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 375
282 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 430
283 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 381
284 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1287
285 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 312
286 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 297
287 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1436
288 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1525
289 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1458
290 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 456
291 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 435
292 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 394
293 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 496
294 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 339
295 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 460
296 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 421
297 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 371
298 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 350
299 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 395
300 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 351
301 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 351
302 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 584
303 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 395
304 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 408
305 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 439
306 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 417
307 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 314
308 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 389
309 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 348
310 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 389
311 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 383
312 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 413
313 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 405
314 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 479
315 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 462
316 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 390
317 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 424
318 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 468
319 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 507
320 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 473
321 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 508
322 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 470
323 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 4323
324 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 501
325 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 450
326 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 460
327 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 503
328 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 465
329 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 635
330 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 446
331 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 506
332 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 540
333 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 953
334 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 588
335 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 587
336 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 666
337 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 621
338 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 705
339 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1276
340 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 878
341 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 565
342 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 620
343 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 669
344 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 569
345 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 443
346 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 531
347 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 490
348 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 534
349 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 370
350 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 534
351 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 555
352 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 469
353 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 400
354 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 659
355 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 670
356 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 487
357 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 632
358 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 1006
359 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 518
360 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 1037
361 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 480
362 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 1019
363 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 494
364 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 790
365 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 521
366 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 774
367 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 654
368 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 829
 

Joomla inotur picma