MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG NHỮNG BIỂU HIỆN SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Email In PDF.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH
CHỐNG NHỮNG BIỂU HIỆN SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

ThS. Hoàng Văn Quang

Phó Hiệu trưởng

Quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong cuộc đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, thù địch là: Đấu tranh phản bác thông tin và quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay; là bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân: Giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng. Trong tình hình hiện nay, công tác giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần đi sâu phân tích bản chất cách mạng, khoa học và biện chứng của học thuyết; kịp thời giải đáp thấu đáo về lý luận trước những vấn đề mới trong thực tiễn mà nhân dân quan tâm. Thông qua đó vạch trần âm mưu, thủ đoạn và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Lấy yêu cầu xây dựng nền tảng nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên làm mục tiêu hướng tới của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, để đổi mới phương pháp, hình thức tác động đối với từng đối tượng cụ thể.

Tăng cường thông tin, định hướng nội dung đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng dẫn của Trung ương và Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh và định kỳ tổ chức hội nghị giao ban an ninh tư tưởng trên địa bàn để nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng: Đổi mới quy trình ra nghị quyết theo hướng bám sát thực tiễn, tìm ra những vấn đề cấp thiết; tổ chức khảo sát, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân để đề ra chủ trương, giải pháp sát với yêu cầu cuộc sống đặt ra.

Cấp ủy các cấp cần có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng; định kỳ làm việc với các ban tham mưu của Đảng, cơ quan đơn vị nắm bắt, phân tích, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, trực tiếp tham gia xử lý kịp thời những vướng mắc về nhận thức tư tưởng và chỉ đạo định hướng ngay khi phát sinh.

Xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát việc thực hiện kỷ luật phát ngôn; việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên .

Đổi mới về nội dung, phương pháp tiến hành công tác chính trị, tư tưởng theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, hiệu quả thiết thực; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tế địa phương, ngành, đơn vị; chủ động biên tập đề cương phục vụ công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng thông qua củng cố tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên trong các ngành giáo dục, y tế, đảng viên ở khu dân cư, lực lượng dân quân tự vệ...

Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; đặc biệt chú trọng giáo dục, bồi dưỡng chính trị để thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn động cơ vào Đảng, tránh những biểu hiện lệch lạc ngay từ khi còn là đối tượng Đảng.

Chú trọng tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm "lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực".

Thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện lớn, quan trọng, nhạy cảm đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân (theo quy định). Thường xuyên định hướng, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền; công tác văn học nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW5 (khóa X). Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, trình độ thẩm định cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, văn nghệ sĩ.

Kiện toàn tổ chức bộ máy; tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng; đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan làm công tác chính trị, tư tưởng - văn hóa đáp ứng với yêu cầu chuyên môn.

Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng; Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo chuyên đề hàng năm nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, vu khống và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo ra sự thống nhất cao về chính trị tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý những biểu hiện sai phạm, làm sai lệch chủ trương, chính sách của Đảng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách xã hội; thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết các điểm nóng về khiếu đất đai ... đấu tranh làm hạn chế, tiến tới dứt điểm những mặt trái tác động đến tình hình tư tưởng. Đồng thời nghiêm trị những phần tử lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, chính sách dân tộc để kích động, phá rối./.

 

Joomla inotur picma