SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở NƯỚC TA

Email In PDF.

 

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở NƯỚC TA

Th.s Cao Viết Sơn

Khoa lý luận Mác – Lênin, TTHCM 

Từ khi thành lập Đảng ngày 3/2/1930 cho đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trải qua vô vàn khó khăn và thử thách, nhưng với sư nhất quán và đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn nhân dân ta, cách mạng Việt Nam đã có nhiều bước chuyển mình rõ rệt trên trường quốc tế và khu vực, con đường quá độ đi lên CNXH là sự lựa chọn duy nhất và đúng đắn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng được minh chứng trong Chánh cương vắn tắt của Đảng, Đảng đã xác định đường lối của cách mạng là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”[1].

Với quan điểm này, cách mạng Việt Nam đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đi đến thắng lợi, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức, cụ thể là:

Miền Bắc tiếp tục công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và đạt được những thành tựu to lớn, xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu, trong khi đó miền Nam hoàn thành về cơ bản công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, bước đầu hai miền Nam – Bắc có những điều kiện về cơ sở vật chất khác nhau nhưng đây là điều kiện giúp miền Nam cũng như cả nước khôi phục lại hậu quả chiến tranh và phát triển toàn diện. Chúng ta tiến hành củng cố quan hệ sản xuất xã hội ở miền Bắc, cải tạo XHXN ở miền Nam thống nhất nền kinh tế theo mô hình chung trên phạm vi cả nước. Song trong thời đại ngày nay khi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không thể tách rời nhau và cụ thể ở nước ta, “khi giai câp công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thì thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng là sự bắt đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự bắt đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”[2].

Thực trạng đất nước ta từ khi quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền sản xuất nhỏ chủ yếu hơn 90% là nông nghiệp, trình độ lực lương sản xuất thấp kém và không đều, lại chủ trương xây dựng quan hệ sản xuất quá cao, bỏ qua giai đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa là con đường hoàn toàn mới mẻ, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại nên đòi hỏi sự nổ lực và lãnh đạo tài tình của nhân tố chủ quan đó là Đảng Cộng sản.

Tháng 12 năm 1986 – Đại hội đổi mới, Đảng ta đã xác định, từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu phải trải qua mộ thời kỳ quá độ và độ dài của thời kỳ quá độ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội cụ thể của mỗi nước, và tất nhiên ở Việt Nam từ nền sản xuất nhỏ thì quá độ phải lâu dài và rất khó khăn. Phải cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện nhằm xây dựng sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng tương ứng. Đây là những cơ sở lý luận quan trọng để Đảng cộng sản Việt Nam đưa ra đường lối phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong đó thành phần kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo và chi phối các thành phần kinh tế khác. Đường lối phát triển kinh tế đúng đắn này đã được Đảng tiếp tục phát tiển và hoàn thiện dần qua các kỳ Đại hội sau đó, tạo điều kiện cho sự phát triển mới về chất trong toàn bộ đời sống kinh tế-xã hội của đất nước

Đến đại hội VII tháng 6 năm 1991, với Cương lĩnh xây dựng đât nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong tình hình quốc tế có nhiếu biến đổi to lớn với sự sụp đổ của các nước Đông Âu và Liên Xô, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định con đường cách mạng Việt Nam là quá độ lên xã hội chủ nghĩa “nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” – tiến tới cộng sản chủ nghĩa đó là mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Sau 25 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, từ việc tổng kết thực tiễn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh đã bổ sung năm 2011, phát triển nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thể hiện 8 phương hướng cơ bản nhằm thực hiện thành công mục tiêu tống quát khi kết thúc thời kỳ quá độ là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội và kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp tạo cơ sở để đưa Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển.

Sau thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga, đến năm 1920 V.I. Lênin đã nói đến con đường phát triển không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa và khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội “không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” của các nước lạc hậu, tiểu nông, chậm phát triển”[3]. Như vậy quá độ trực tiếp là con đường phát triển tuần tự, còn quá độ gián tiếp là con đường phát triển rút ngắn, con đường tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng phát triển tuần tự hay rút ngắn cũng đều phái tuân theo quy luật khách quan và đều là con đường phát triển lịch sử - tự nhiên. Vì vậy, sự “phát triển rút ngắn” chỉ có thể hiểu theo nghĩa là “rút ngắn” các giai đoạn hay bước đi trong tiến trình phát triển liên tục của lực lượng sản xuất nhằm mục tiêu tạo sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản xuất là cái quy định sự ra đời của một hệ thống quan hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Từ hệ thống quan hệ sản xuất mới xác lập kiểu kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa bỏ qua việc xác lập sự thống trị của kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa.

Trải qua các thời kỳ đại hội Đảng đến nay có thể khẳng định, con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam đó là sự vận dụng tài tình, đúng đắn, nhất quán và sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng xã hội chủ nghĩa, là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng để xây dựng đất nước trên tất cả các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội…

 

 

 

 

         

 [1] Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập, t2. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998,tr.2

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo chính trị của BCH TW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977, tr,39.

[3] V.I.Lênin. Toàn tập, t.41, Nxb Tiến bộ Matxitcova, 1997, tr.295.

 

Joomla inotur picma