KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

Email In PDF.

KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc, bài bản, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo; đề ra nhiều nội dung, giải pháp, cách làm mới, phù hợp, sáng tạo nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW; Bộ Chính trị tiếp tục bổ sung ban hành một số quy định, trong đó có Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, trong đó nêu rõ: “Từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện Quy định này”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy trực thuộc Trung ương; Kết luận số 18-KL/TW “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới”, trong đó yêu cầu đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ...

Đặc biệt Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Trong đó, quy định các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu thực hiện 8 điểm, thể hiện trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, đối với chức trách, nhiệm vụ được giao và 8 điểm phải chống, phải nghiêm khắc với mình và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện đó trong Đảng, trong xã hội, với yêu cầu “cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu”.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư , cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII , Chỉ thị 05-CT/TWđã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp sai phạm, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, làm hình thức, đồng thời đã sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. 

Cấp ủy các cấp đã phân công, phân nhiệm cụ thể đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách, theo dõi cụm, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Từ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã trực tiếp, cụ thể hơn, nền nếp hơn mang lại kết quả rõ rệt trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng nhân dân của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức, quán triệttriển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW theo từng chuyên đề hàng năm, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; thực hiện đồng bộ việc tổ chức triển khai Chỉ thị với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá, những vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện.

Việc tổ chức học tập, quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, và quần chúng nhân dân, phấn đấu học tập, làm theo Bác để trở thành người tốt hơn và tích cực hơn trong việc tham gia đấu tranh đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội.

Đổi mới sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Trong đó chú trọng lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét; xây dựng quy chế, quy định về việc định kỳ thực hiện trao đổi, đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi, đối thoại, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm… được quan tâm chỉ đạo, qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị[1].

Hằng năm, các cán bộ, đảng viên đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn tồn tại, yếu kém, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, tận tụy với nhân dân.

Để nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cho cấp trưởng và cấp phó các ngành, địa phương thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ký bản cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh đến việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Nhiều cấp ủy tích cực tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm tìm tòi các giải pháp mới để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW tổ chức tọa đàm về đạo đức công vụ, về đổi mới lề lối, tác phong công tác; xác định việc thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ là nội dung đột phá...gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động về thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 (kèm theo Quyết định 1806-QĐ/UBND ngày 16/7/2019) ... để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, xây dựng con người mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, XII đã góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đợt kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ và chất lượng; Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên đã chủ động gợi ý kiểm điểm đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, công tác kiểm đim tự phê bình và phê bình từng bước thực chất hơn. Nhiều nơi đã chú trọng khâu nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh kiên quyết bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái sai, biểu hiện lệch lạc. Đa số tập thể, cá nhân đã bám sát thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm[2].

Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân

Việc đưa nội dung chuyên đề của năm vào sinh hoạt định kỳ tại tổ chức đảng được thực hiện khá đầy đủ, gắn nội dung chuyên đề với các nội dung liên quan trực tiếp tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên trong chi bộ được đưa ra thảo luận, trao đổi để tìm các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đa số cán bộ, đảng viên thể hiện tốt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chương trình, giáo trình mới về các môn lý luận chính trị theo Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư khóa XI, trong đó có nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường dạy nghề từ năm học 2019-2020.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giảng dạy ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Các trường chính trị tỉnh đưa nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên.

Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh BR-VT đã triển khai thực hiện dạy tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” trong môn Giáo dục công dân, Đạo đức, Ngữ văn kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Việc tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình.. trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước từ Trung ương đến địa phương.

Một số kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Chỉ thị

Một là, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, người đứng đầu, lãnh đạo chính quyền là nhân tố đặc biệt quan trọng để Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả. Vai trò của cấp ủy, của đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định trên cả hai mặt: trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện phải quyết tâm, kiên trì; mặt khác, tự mình gương mẫu, đi đầu, tự giác nêu gương trong từng việc làm cụ thể, trong công việc và trong cuộc sống đều nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, cần tập trung lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm gắn việc thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần củng cố sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội đảng các cấp.

Ba là, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”; lấy “xây” để “chống”. Đặc biệt coi trọng tuyên truyền, giáo dục về gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với giáo dục, tuyên truyền vận động, phải xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm mới có tác dụng răn đe, phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

Nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm được nội dung chuyên đề để triển khai thực hiện đạt kết quả.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc… nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác.

Các cơ quan báo chí, truyền thông từ Trung ương đến địa phương cần đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp làm tốt hơn nữa việc tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu từ Trung ương tới các địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chú trọng hình thức biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với phương châm lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo các yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW. Rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Nghiêm túc thực hiện 6 nội dung nêu trong Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng./.

ThS. Hoàng Văn Quang

Phó Hiệu trưởng

Nguồn từ Báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương



 

 

 

Joomla inotur picma