ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Email In PDF.

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Giảng viên Đặng Thị Ánh Tuyết

Khoa Xây dựng Đảng

Sau thời gian thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến cuối tháng 7 năm 2019, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 28/45 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 62%) và 2 xã đã đạt 19/19 tiêu chí (Hòa Bình của huyện Xuyên Mộc, Tân Hòa của thị xã Phú Mỹ). Tổng số tiêu chí đạt được của 45 xã xây dựng nông thôn mới là 757 tiêu chí, tăng 50 tiêu chí so với kết quả đạt được cuối năm 2018, trung bình 16,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 9 tiêu chí. Như vậy, trong năm 6 tháng đầu năm 2019, các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đạt thêm 50 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, đạt 71,4% so với kế hoạch của cả năm 2019 (70 tiêu chí). Tính đến cuối tháng 7 năm 2019, 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã đạt từ 12/15 tiêu chí trở lên, đang thực hiện các tiêu chí chưa đạt còn lại để phấn đấu cuối năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh hiện nay đạt 50 triệu đồng/ người/năm, tăng khoảng 34 triệu đồng so với trước khi xây dựng nông thôn mới (2010).

Để đạt được những kết quả như trên là nhờ sự tham gia vào cuộc, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của người dân và toàn xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đòi hỏi mức chuẩn cao hơn trước rất nhiều, không chỉ đi vào thực chất mà còn yêu cầu không còn tình trạng nợ tiêu chí., nhất là những tiêu chí đòi hỏi về nguồn kinh phí lớn như: cơ sở hạ tầng, đường giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa, tiêu chí thu nhập, .... đòi hỏi không chỉ riêng sự nỗ lực của địa phương, mà rất cần sự hỗ trợ, quan tâm của các cấp, các ngành.

Ủy Ban nhân dân tỉnh đã đề ra những mục tiêu cụ thể theo lộ trình từng giai đoạn để triển khai thực hiện như:

        Một là, đến năm 2020:

        + Có 37/45 xã được công nhận xã nông thôn mới và 2 huyện: Long Điền, Đất Đỏ công nhận huyện nông thôn mới và thành phố Bà Rịa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

+ Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, giảm tỷ lệ đói nghèo, thu nhập bình quân khu vực nông thôn của tỉnh đạt từ 58 triệu đồng/người/năm trở lên, 100% dân số thành thị và 99% dân số nông thôn được cung cấp nước sạch tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng điện sinh hoạt đạt 99%. Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh là 44%, trong đó: tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,71%. Ngăn chặn và cơ bản xử lý dứt điểm việc phát tán ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn.

Hai là, đến năm 2025:

+ Có 45/45 xã được công nhận xã nông thôn mới và 2 huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức công nhận huyện nông thôn mới và thị xã Phú Mỹ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Rà soát thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở các xã, huyện, thành phố.

+ Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, giảm tỷ lệ đói nghèo, thu nhập bình quân khu vực nông thôn của tỉnh đạt từ 65 triệu đồng/người/năm trở lên, 100% dân số thành thị và 99% dân số nông thôn được cung cấp nước sạch tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng điện sinh hoạt đạt 99%. Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh là 44%, trong đó: tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,71%. Ngăn chặn và cơ bản xử lý dứt điểm việc phát tán ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn.

  Ba là, đến năm 2030:

+ Có 45/45 xã được công nhận xã nông thôn mới và 4 huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc công nhận huyện nông thôn mới và 2 thành phố: Bà Rịa và Phú Mỹ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Rà soát thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở các xã, huyện, thành phố.

+ Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, giảm tỷ lệ đói nghèo, thu nhập bình quân khu vực nông thôn của tỉnh đạt từ 75 triệu đồng/người/năm trở lên, 100% dân số thành thị và 99,5% dân số nông thôn được cung cấp nước sạch tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng điện sinh hoạt đạt 99,5%. Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh là 44%, trong đó: tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,71%. Ngăn chặn và cơ bản xử lý dứt điểm việc phát tán ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn.

Để Bà Rịa – Vũng tàu sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới cụ thể như sau:

Về nhiệm vụ:

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Hoàn thành đồ án quy hoạch cho 04 xã còn lại của huyện Xuyên Mộc; lập và phê duyệt quy hoạch vùng huyện nông thôn mới cho huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ trực tiếp cho người dân theo nguyên tắc dân có nhu cầu đề xuất xây dựng công trình. Tiếp tục phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Giảm nghèo: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh theo Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 01-8-2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Phát triển giáo dục, y tế và văn hoá nông thôn: Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người dân nông thôn, xây dựng nếp sống văn hoá nông thôn, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của từng vùng, từng dân tộc.

Vệ sinh môi trường nông thôn: Tập trung thực hiện cải thiện cảnh quan, môi trường nông thôn, triển khai một số mô hình xử lý rác thải, chất thải rắn phù hợp và đẩy mạnh xã hội hoá phù hợp đặc thù của tỉnh để nhân rộng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn: Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn.

Tiếp tục nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, truyền thông về nông thôn mới.

Tổ chức xây dựng huyện Long Điền và Đất Đỏ hoàn thành huyện nông thôn mới và xây dựng huyện Long Điền là huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hoá theo Quyết định 676/QĐ-TTg ngày 18-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ để được công nhận vào năm 2020.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

* Nâng cao nhận thứctưởng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập để nâng cao trình độ nhận thức về chính trị đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới hiện nay trong nhân dân.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới. Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay để nhân rộng.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Đưa vào nền nếp việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

* Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh

Rà soát, sửa đổi bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nhằm đảm bảo việc thực hiện các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân và sử dụng vốn đầu tư một cách hiệu quả, tiết kiệm.

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

Hoàn thiện và ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn:

Một là, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thuỷ sản.

Hai là, chính sách hỗ trợ trang thiết bị vật tư phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản.

Ba là, chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, chính sách phát triển kinh tế trang trại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

* Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn

Đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, thuỷ lợi, điện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh.

Triển khai thực hiện Đề án 04-ĐA/TU ngày 28-7-2017 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết 07/NQ-TU ngày 24-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Triển khai xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh.

Triển khai công tác quản lý vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhất là công tác thanh, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, thuỷ sản.

Tổ chức và nâng cao chất lượng các lớp đào tạo nghề nông thôn song song với việc khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực.

Đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp.

Rà soát, đánh giá lại hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác để sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, khuyến khích mở rộng lien doanh, liên kết tiêu thụ nông sản, phục vụ sản xuất.

Rà soát, công nhận và xây dựng triển khai các dự án phát triển ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Tham gia các hội chợ triển lãm nhằm giới thiệu và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh.

* Tập trung huy động các nguồn lực

Về nguồn lực về tài chính để thực hiện chương trình một cách hiệu quả:

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách và các thành phần kinh tế trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; nâng cấp các công trình hiện có, sớm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu; huy động đóng góp của nhân dân, không bắt buộc người dân đóng góp. Cụ thể, để thực hiện các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2018 - 2020 cần tập trung huy động 5.278 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước (tỉnh, huyện và lồng ghép) là 1.963 tỷ đồng. Các nguồn vốn còn lại huy động từ tín dụng, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp.

Về nguồn nhân lực:

+ Xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt, tâm huyết, công tâm, trung thực, tháo vát, đoàn kết, giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh, có tầm, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ và có uy tín đối với nhân dân.

+ Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người lao động, chú trọng đào tạo ngành nghề mới phù hợp với thực tế địa phương. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động làm việc cho doanh nghiệp.

* Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở

Tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tố chức cơ sở đảng ở nông thôn; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bảo đảm vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo toàn diện kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng. Chú trọng làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền. Xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị vững mạnh, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Thực hiện tốt pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

* Tài liệu tham khảo:

1.Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020), 2015.

2.Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Báo cáo số 05/BC-BCĐ-VPĐP ngày 31-01-2018 về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và kế hoạch năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3.Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo cáo số 284-BC/TU ngày 06 tháng 8 năm 2018 về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

4.Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

5.Đỗ Hoài Nam - Lê Cao Đoàn (2001), Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội.

6.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo cáo số 86/BC-SNN, ngày 12-3-2018 về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011- 2017 và kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7.UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2019 về việc Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và Kế hoạch thực hiện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8.UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo cáo 191/BC-UBND

 

 

 

Joomla inotur picma