NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CỦA CẤP ỦY ĐẢNG Ở CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Email In PDF.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CỦA CẤP ỦY ĐẢNG Ở CƠ SỞ

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ThS. Đặng Văn Lợi

Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Cấp ủy đảng cơ sở do đại hội Đảng ở cơ sở bầu ra là cơ quan lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng giữa hai kỳ đại hội. Cấp ủy đảng cơ sở có vai trò quan trọng đối với toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, góp phần quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; lãnh đạo cả hệ thống chính trị cơ sở thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết; phát triển đảng viên. Mặt khác, tổ chức cơ sở đảng còn là nơi có điều kiện sâu sát nhân dân qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, kịp thời phát hiện những bức xúc, khó khăn của nhân dân để đề ra các phương án xử lý kịp thời. Vì lẽ đó, vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng cơ sở luôn là nhiệm vụ quan trọng phải được quan tâm thực hiện.

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, mỗi cấp ủy đảng cở cơ sở cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, đối với công tác xây dựng Đảng: Thường xuyên thực hiện tốt, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trước sự tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, sự tuyên truyền, chống phá, kích động của các thế lực thù địch,... công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trở nên cấp thiết và ngày càng khó khăn phức tạp hơn. Mỗi cấp ủy viên phải thực sự có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có uy tín trong chi bộ, đảng bộ và quần chúng nhân dân, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở còn phải lãnh đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, xây dựng và lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết trong nhiệm kỳ của đảng bộ, chi bộ cơ sở. Điều này đòi hỏi mỗi cấp ủy viên phải có năng lực dự báo, triển khai bằng các chương trình, kế hoạch với các nguồn lực cụ thể để nỗ lực thực hiện; phê bình, kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân có tư tưởng "bàn lùi", "đối phó". Thực tiễn cho thấy, dù chủ trương, đường lối đúng đắn, kịp thời nếu không được tổ chức thực hiện tốt thì không có hiệu quả, thậm chí gây bức xúc trong dư luận. Đó cũng là vấn đề đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng, những tư tưởng, nhận thức lệch lạc, tiêu cực để kịp thời ngăn chặn, hạn chế và xử lý theo quy định.

Thứ hai, đối với công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể: cấp ủy Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo các mặt hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Để có một hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có nhiều giải pháp cần thực hiện, trong đó trước hết phải thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định trong tất cả các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật,...

Việc lựa chọn cán bộ phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực, đặc điểm tâm lý, yêu cầu cụ thể của từng công việc, từng vị trí việc làm.

Thứ ba, đối với vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ quan, đơn vị và địa phương. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, chỉ có sự đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động của mỗi đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân mới tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao. Đoàn kết chỉ có thể được xác lập, vững bền trên cơ sở dân chủ, công bằng, minh bạch, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên. Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản nội quy, quy chế, hương ước, quy ước,... cần được xây dựng và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn.

Trên đây là một số nội dung mà mỗi cấp ủy đảng ở cơ sở cần quan tâm thực hiện tốt để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ./.

 

Joomla inotur picma