XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÂN THIỆN, TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Email In PDF.

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÂN THIỆN, TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU QUẢ

ThS. Hoàng Văn Quang

Phó Hiệu trưởng

Xây dựng chính quyền Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) thân thiện, trách nhiệm và hiệu quả là vần đề quan tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là mục tiêu hướng tới của tỉnh trong xây dựng chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân; công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ.... tạo sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng và hành động.

Sinh thời, Bác Hồ thường nhắc nhở: Nhân dân là nguồn sức mạnh, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của chính quyền, có dân là có tất cả, ngược lại để mất dân là mất tất cả; mọi việc dù khó đến mấy nếu có dân giúp sức cũng dễ dàng vượt qua như ca dao cha ông ta từng căn dặn "dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác và nội dung mà Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng xác định: “Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm vận động nhân dân. Xây dựng và thực hiện phong cách: "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; thường xuyên đi công tác cơ sở. Các cơ quan nhà nước, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân cần công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Đại hội Đảng bộ Tỉnh BR-VT lần thứ VI (2015-2020) cũng nêu quan điểm: xác định, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng dân chủ trong xây dựng và thực thi thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý các cấp, các ngành là nguồn nhân lực quan trọng, là yếu tố quyết định đến sự phát triển của tỉnh. Do đó, cần nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, thử thách và bố trí cán bộ; có chính sách thu hút người tài; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là chế độ công vụ, công chức và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, người dân trong thực thi chính sách nhằm hướng đến xây dựng hình ảnh chính quyền BRVT thân thiện, trách nhiệm và hiệu quả là mục tiêu chính của tỉnh.

Thực tế cùng với một số địa phương trên cả nước, Tỉnh BR-VT đã triển khai mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện trách nhiệm ” trong những năm vừa qua và bước đầu cho thấy tính hiệu quả và sự cần thiết của mô hình này. Nhiều địa phương đã chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền thân thiện, gần gũi nhân dân phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư... Trong quá trình triển khai, việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, có trách nhiệm các thủ tục, hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư là khâu quan trọng nhất.

Một trong những điểm nổi bật khi triển khai mô hình này là xây dựng các phong trào “Nụ cười công sở”, các quy định về văn minh, văn hóa công sở, có thái độ làm việc tôn trọng, phong cách làm việc dân chủ, gần gũi, nhẹ nhàng, lịch sự khi tiếp xúc, giao tiếp với nhân dân, với doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Có thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị và kịp thời chấn chỉnh, sửa đổi các quy định; hoàn chỉnh các quy định đã có đồng thời ban hành một số quy định khác nhằm phục vụ dân tốt hơn nhất là thực hiện tốt phương châm: “Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” như xây dựng các phiếu khảo sát, các bảng công khai, các phương châm hành động, các thư chúc mừng đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc có liên quan; xây dựng mẫu xin lổi đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của người dân, tổ chức..

Để quyết tâm thực hiện tốt mô hình này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kế hoạch về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, xây dựng mô hình “Chính quyền, thân thiện, trách nhiệm và hiệu quả” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Mục đích của kế hoạch này là tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan Nhà nước các cấp trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. Đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, Quy chế phối hợp và thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch xây dựng mô hình đối với các cơ quan, đơn vị được chọn thí điểm.

Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình, các đơn vị, địa phương đã chú ý xây dựng nội dung “5 biết”: Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn; “3 thể hiện”: Tôn trọng (sự tôn trọng trong quan hệ giao tiếp), văn minh (bao hàm cả ý nghĩa lịch sự, văn hóa trong giao tiếp, giải quyết công việc), gần gũi (giải quyết công việc nhanh, không quan cách, khó chịu).

Từ những vấn đề đặt ra trên, trong thời gian tới để thống nhất thực hiện tốt hơn về tư tưởng và hành động góp phần xây dựng chính quyền Tỉnh BRVT thân thiện, trách nhiệm và hiệu quả đó là:

Thứ nhất về cải cách thủ tục hành chính: Xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; công bố kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính mới được nhà nước ban hành. Tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Củng cố, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Sở, ngành, địa phương trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính, trong đó tập trung một số lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, xuất khẩu, nhập khẩu, y tế, giáo dục, lao động.

Công khai thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện; tăng cường sự giám sát đối với việc chấp hành của cơ quan nhà nước và của CBCC trong thực hiện quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ hai về cải cách thể chế: chúng ta cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để triển khai kịp thời, có chất lượng các quy định của Trung ương trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Rà soát và hệ thống hóa các văn bản QPPL của địa phương để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành. Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo các điều kiện cần thiết để UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt thẩm quyền được phân cấp.

Thứ ba về cải cách tổ chức bộ máy:

Tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2020 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định của Trung ương; tiến hành rà soát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để sắp xếp phù hợp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành để không còn chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp.

Đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; củng cố, kiện toàn tổ chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các Sở, ngành, UBND các địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ công, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế.

Thứ tư về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

Triển khai thực hiện kịp thời pháp luật nhà nước về quản lý CBCCVC; Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của CBCCVC; triển khai thực hiện có chất lượng việc xây dựng cơ cấu CBCCVC gắn với vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị.

Xây dựng và thực hiện có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo từng giai đoạn và hàng năm; chú trọng mở rộng diện đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCC; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và gắn công tác quy hoạch, sử dụng CBCC với việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

Thứ năm về hiện đại hóa hành chính:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước để thực hiện tốt: Trao đổi các văn bản, tài liệu chính thức giữa các cơ quan hành chính nhà nước qua mạng thông tin điện tử; xử lý văn bản, chỉ đạo, điều hành thông qua hệ thống văn phòng điện tử eoffice..; cung cấp thông tin thông qua cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và mức độ 3; tổ chức họp trực tuyến.

Triển khai thực hiện có chất lượng hệ thống văn phòng điện tử eoffice... hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thứ sáu về công tác chỉ đạo điều hành:

Xây dựng Kế hoạch để triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ tổ chức họp giao ban về công tác kiểm soát thủ tục hành chính với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Việc rà soát, công bố, thực hiện quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế.

Tăng cường kiểm tra về thực hiện công tác cải cách hành chính, thanh tra công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với CBCCVC gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, doanh nghiệp, vi phạm kỷ luật và đạo đức công vụ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung cải cách hành chính; các chủ trương, chính sách liên quan đến cải cách hành chính; thành quả đạt được trong cải cách hành chính đến mọi người dân, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hàng năm tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thích hợp đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và sự nghiệp công của tỉnh để tiếp thu, khắc phục thiếu sót, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Triển khai thực hiện tốt việc đánh giá về chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh làm căn cứ phân loại, bình xét thi đua khen thưởng và bố trí, sắp xếp CBCCVC hàng năm. Có chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Từ những vấn đề trao đổi trên, chúng tôi thiết nghĩ sẽ góp phần tạo sự chuyển biến nâng cao nhận thức về tư tưởng và hành động trong việc xây dựng chính quyền BRVT thân thiện, trách nhiệm và hiệu quả. Đây là nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh thời gian tới./.

 

Joomla inotur picma