KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 116-HD/BTGTW VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 52 -NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Email In PDF.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 116-HD/BTGTW VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 52 –NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Nguyễn Quang Trung

GV. Khoa Nhà nước và Pháp luật

Ngày 13/01/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) Mục đích cần đạt được trong quá trình thực hiện Hướng dẫn là nâng cao nhận thức, ý thức hành động và trách nhiệm của tất cả các cấp ủđảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 nhằm tận dụng có hiệu quả, thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

1. Chủ thể, hình thức, nội dung cần quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức về CMCN 4.0

Hướng dẫn 116 chỉ rõ, Tỉnh ủy có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết này của Bộ Chính trị; đặc biệt, quán triệt các quan điểm của Đảng về chủ độntham gia cuộc CMCN 4.0.

Về hình thức học tập, quán triệt, Hướng dẫn số 116 chỉ rõ cần phối hp với việc tổ chức học tập và quán triệt các nghị quyết, các chuyên đề có liên quan với hình thức tổ chức hợp lý, nghiêm túc và có hiệu quả. Nghị quyết cần được phổ biến trong các buổi họp chi bộ đến từng đảng viên nhằm bảo đảm tiết kiệm thời gian và công sức, việc tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết, triển khai chương trình hành động.

Về nội dung học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cần tập trung nhấn mạnh ba nội dung trọng tâm.

Một là, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc các quan điểm cơ bản của Đảng để chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện dưới các góc độ cụ thể.

- Chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc CMCN 4.0 để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển KT-XH.

- Cuộc CMCN 4.0 mang lại cả cơ hội và thách thức. Phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc CMCN 4.0 cho các lĩnh vực của đời sống KT-XH, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. Chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước.

- Cuộc CMCN 4.0 yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp. Cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Tránh mọi biểu hiện bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, nhưng không chủ quan, nóng vội, duy ý chí.

- Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, xác định nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hi.

Hai là, quán triệt, thống nhất nắm vững các mục tiêu của việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 thể hiện dưới các góc độ cụ thể.

- Để đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn đến năm 2030, việc chủ động tham gia CMCN 4.0 phải hướng tới mục tiêu tổng quát: Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc CMCN 4.0 đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến ợc và hiện đại hóa đt nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sng, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Để việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 trở thành động lực phát triển KT-XH, bảo vệ tổ quốc; từ nay tới năm 2030 phải hướng tới một số mục tiêu cụ thể sau: (1) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN. Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã. Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: Thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc. Có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; (2) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Duy trì xếp hạng về chỉ số Đổi mi sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới. Mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc; mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng vi chi phí thấp. Kinh tế số chiếm trên 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 7,5%/năm. Hoàn thành xây dựng Chính phủ số. Hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối vi mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

Ba là, nghiên cứu kỹ 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đã nêu trong Nghị quyết để vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch và chương trình hành động phù hợp với thực tế của từng cấp, ngành, địa phương bao gồm:

- Đi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo ca Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội;

- Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và quá trình chuyển đổi số quốc gia;

- Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu;

- Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia;

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực;

Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên;

- Chính sách hội nhập quốc tế;

- Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Những kết quả đạt được

2.1. Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Ban Tuyên giáo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTG ngày 04/12/2019 về học tập, quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 nhằm định hướng nghiên cứu, học tập; tăng cường năng lực đội ngũ báo cáo viên; định hướng cơ quan thông tin, báo chí, bảng tin, trang thông tin, website của các ngành, các địa phương về các Nghị quyết của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 359-KH/TU ngày 16/7/2020 về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện trong hệ thống chính quyền. Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 về phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phiên bản 1.0; Khung kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021 - 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Thông tin và ứng dụng Khoa học – Công nghệ; Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025; thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp của tỉnh; hình thành mạng lưới cố vấn khởi nghiệp, mạng lưới nhà đầu tư khởi nghiệp; ký kết Thoả thuận hợp tác kết nối nguồn lực khởi nghiệp doanh nghiệp khu công nghiệp Việt Nam. Quyết định số 1156/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ định hướng đến 2025 với nội dung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ và trao đổi thông tin khoa học và công nghệ phục vụ quản lý.

Đến nay, 100% cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 359-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 132-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sát với đặc điểm của từng địa phương.

2.2. Kết quả việc học tập, quán triệt

Ngày 17/12/2019, Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW gồm 09 điểm cầu với 991 đại biểu tham gia. Trong đó, Văn phòng Tỉnh uỷ với 120 người; Bà Rịa 95 người; Vũng Tàu và Tổng công ty Đảm bảo An toàn hàng hải 145 người; Đất Đỏ 102 người; Long Điền 60 người; Xuyên Mộc 60 người; Côn Đảo 117 người; Châu Đức và Công ty Cao su Bà Rịa 212 người; Phú Mỹ 80 người.

Việc tổ chức học tập, quán triệt thông qua hội nghị trực tuyến, qua hội báo cáo viên của các cấp uỷ đảng, qua các cuộc họp triển khai đối với chính quyền, các mặt trận đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội... đã giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, nắm vững nội dung, vị trí, vai trò, ý nghĩa của CMCN 4.0 để cụ thế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và định hướng xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tuy đã có những kết quả bước đầu, song, các cấp ủy đảng, mặt trận các đoàn thể, chính trị xã hội, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp...cần tiếp tục triển khai, nghiên cứu nắm vững sâu sắc 08 nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết số 52-NQ/TW để tiếp tục thực hiện góp phần vào trong xây dựng thể chế; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, các ngành công nghệ ưu tiên...để phát triển mọi mặt hoạt động, đạt được nhiều kết quả thiết thực trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số, quản lý số và dịch vụ số hoá, xây dựng thành công chính quyền điện tử./.

 

Joomla inotur picma