Văn bản của tỉnh

#. Tiêu đề của danh mục
1 Quy định Số 28-QĐi/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh
2 QĐ hướng dẫn sử dụng mạng truyền số liệu
 

Joomla inotur picma