Quy định Số 28-QĐi/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh

Xem file PDF

 

Joomla inotur picma