MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC-HC-TT-TL

Thực hiện Kế hoạch Số 62/KH-STTTT ngày 18/9/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; công chức, viên chức (CCVC) Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực nghiên cứu, học hỏi để tiếp cận, sử dụng phần mềm đạt hiệu quả tốt nhất.

Để thống nhất chung các mẫu văn bản của Nhà trường theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; đồng thời các văn bản của Trường phải đáp ứng được các yêu cầu về Quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Quy định Số 20-QĐi/TU ngày 21/5/2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường thực hiện theo mẫu: công văn, quyết định, kế hoạch, thông báo, hướng dẫn, báo cáo...đã chia sẻ mẫu trên Website Trường.

Tải file mẫu Công văn

Tải file mẫu Quyết định

Tải file mẫu Kế hoạch

Tải file mẫu Thông báo

Tải file mẫu Hướng dẫn

 

 

Joomla inotur picma