Hướng dẫn Số 614-HD/HVCTQG ngày 26/12/2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Xem file PDF

 

Joomla inotur picma