Nghị đinh số 71 Thực hiện quy chế dân chủ trong CQ

chÝnh phñ

-------

 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

: 71/1998/N§-CP

 

 

 

 

 

Hµ Néi, ngµy   08  th¸ng  9  n¨m 1998

 

 

 

 

NGHÞ §ÞNH CñA CHÝNH Phñ

Ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong ho¹t ®éng cña c¬ quan

____________

 

CHÝNH PHñ

 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992;

C¨n cø NghÞ quyÕt sè 55/1998/NQ-UBTVQH10 ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1998 cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong ho¹t ®éng cña c¬ quan;

Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng, Tr­ëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ;

NGHÞ §ÞNH :

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong ho¹t ®éng cña c¬ quan.

C¬ quan nãi trong Quy chÕ nµy lµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc tõ Trung ­¬ng ®Õn cÊp huyÖn.

§iÒu 2. Trªn c¬ së Quy chÕ nµy, Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, sau khi tháa thuËn víi Bé tr­ëng, Tr­ëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, chÞu tr¸ch nhiÖm ban hµnh vµ h­íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong ho¹t ®éng cña c¬ quan sù nghiÖp thuéc ph¹m vi ngµnh, lÜnh vùc do m×nh phô tr¸ch.

§iÒu 3. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh. Nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi Quy chÕ nµy ®Òu b·i bá.

 

Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy./.

 

 

 

 

 

 

 

 

N¬i nhËn :

- Th­êng vô Bé ChÝnh trÞ,

- Thñ t­íng, c¸c TTg ChÝnh phñ,

- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP,

- UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW,

- V¨n phßngTW vµ c¸c Ban cña §¶ng,

- V¨n phßng Quèc héi,

- V¨n phßng Chñ tÞch n­íc,

- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,

- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao,

- C¬ quan Trung ­¬ng cña c¸c ®oµn thÓ,

- C«ng b¸o,

- VPCP : BTCN, c¸c PCN, c¸c Vô, Côc,

- L­u: CCHC (5), VT.

 

 


chÝnh phñ

-----------

 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 

________________________________________________________________

  Nc

 

 

 

quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ

trong ho¹t ®éng cña c¬ quan

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 71/1998/N§-CP

ngµy 08 th¸ng 9  n¨m 1998 cña ChÝnh phñ)

____

 

 

Ch­¬ng I

nh÷ng quy ®Þnh chung

 

§iÒu 1. Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong sinh ho¹t cña c¬ quan nh»m ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña c¸n bé, c«ng chøc, gãp phÇn x©y dùng c¬ quan trong s¹ch, v÷ng m¹nh, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc lµ c«ng béc cña nh©n d©n, cã ®ñ phÈm chÊt, n¨ng lùc, lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn vµ ®æi míi cña ®Êt n­íc; ng¨n chÆn vµ chèng tham nhòng, l·ng phÝ, quan liªu, phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu d©n.

 

§iÒu 2. Ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña c¸n bé, c«ng chøc g¾n liÒn víi viÖc b¶o ®¶m sù l·nh ®¹o cña tæ chøc §¶ng ë c¬ quan, chÊp hµnh nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, thùc hiÖn chÕ ®é thñ tr­ëng vµ ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng.

 

§iÒu 3. D©n chñ trong khu«n khæ cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt; ph¸t huy d©n chñ, ®ång thêi kiªn quyÕt xö lý nh÷ng hµnh vi lîi dông d©n chñ vi ph¹m HiÕn ph¸p, ph¸p luËt vµ x©m ph¹m quyÒn tù do d©n chñ cña nh©n d©n, c¶n trë viÖc thi hµnh c«ng vô ë c¬ quan.

 

Ch­¬ng II

d©n chñ trong néi bé c¬ quan

 

Môc I

Tr¸ch nhiÖm cña Thñ tr­ëng c¬ quan

§iÒu 4. Thñ tr­ëng c¬ quan qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¬ quan theo chÕ ®é Thñ tr­ëng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ cÊp trªn vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c¬ quan vµ vÒ viÖc thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô cña c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 5. T¹i cuéc häp giao ban ®Þnh kú, Thñ tr­ëng c¬ quan ®¸nh gÝa viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc thêi gian qua, l¾ng nghe ®ãng gãp cña c¸n bé, c«ng chøc vµ ®Þnh ra nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu ph¶i gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi cña c¬ quan.

Hµng th¸ng, Thñ tr­ëng c¬ quan ph¶i xem xÐt viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng, nhiÖm vô cña c¬ quan.

Ýt nhÊt 6 th¸ng mét lÇn, Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ c«ng t¸c cña c¬ quan vµ c¸c bé phËn trong c¬ quan, chØ râ vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña c¸n bé, c«ng chøc, kh¾c phôc tÖ quan liªu, cöa quyÒn, tham nhòng, s¸ch nhiÔu d©n vµ nh÷ng yÕu kÐm trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, kÕ ho¹ch, ph¸p luËt, chÝnh s¸ch, chÕ ®é, néi quy, quy chÕ cña c¬ quan.

Cuèi n¨m, Thñ tr­ëng c¬ quan ph¶i tæ chøc ®¸nh gi¸ tæng kÕt ho¹t ®éng cña c¬ quan.

§iÒu 6. Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc thuéc c¬ quan vÒ c¸c mÆt t­ t­ëng, phÈm chÊt ®¹o ®øc, sö dông, ®µo t¹o, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Ó x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã phÈm chÊt, n¨ng lùc.

§iÒu 7. Theo ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, ®Þnh kú hµng n¨m Thñ tr­ëng c¬ quan thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý vµ chØ ®¹o ng­êi phô tr¸ch c¸c bé phËn trong c¬ quan ®¸nh gi¸ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc do m×nh phô tr¸ch.

ViÖc ®¸nh gi¸ ®Þnh kú hµng n¨m ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau:

1. C¸n b«, c«ng chøc viÕt b¶n tù nhËn xÐt c«ng t¸c, bao gåm c¸c              néi dung:

- ChÊp hµnh c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc;

- Nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ ®· thùc hiÖn trong n¨m, ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®ã; c¸n bé, c«ng chøc l·nh ®¹o cßn ph¶i ®¸nh gi¸ viÖc l·nh ®¹o tËp thÓ cña m×nh trong n¨m;

- PhÈm chÊt ®¹o dùc, ý thøc tæ chøc kû luËt, tÝnh trung thùc trong c«ng t¸c;

- Quan hÖ phèi hîp trong c«ng t¸c.

2. TËp thÓ n¬i c¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc tham gia ý kiÕn vµo b¶n tù nhËn xÐt c«ng t¸c ®ã;

3. Thñ tr­ëng trùc tiÕp cña c¸n bé, c«ng chøc ghi ®¸nh gi¸ ®Þnh kú hµng n¨m ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc vµ th«ng b¸o trùc tiÕp cho c¸n bé, c«ng chøc biÕt; c¸n bé, c«ng chøc cã quyÒn ph¸t biÓu ý kiÕn víi Thñ tr­ëng trùc tiÕp cña m×nh vÒ ®¸nh gi¸ ®Þnh kú hµng n¨m;

4. §¸nh gi¸ ®Þnh kú hµng n¨m ®­îc ®­a vµo hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc do c¬ quan qu¶n lý theo ph©n cÊp.

§iÒu 8. Thñ tr­ëng c¬ quan ph¶i l¾ng nghe ý kiÕn, ph¶n ¸nh, phª b×nh cña c¸n bé, c«ng chøc vµ kh«ng ®­îc cã hµnh vi trï dËp ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ®· gãp ý, phª b×nh m×nh. Khi c¸n bé, c«ng chøc ®Ò nghÞ ®­îc gÆp th× Thñ tr­ëng c¬ quan gÆp vµ trao ®æi c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan.

§iÒu 9. Thñ tr­ëng c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cña c¬ quan, tiÕt kiÖm kinh phÝ ®­îc cÊp; thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng khai tµi chÝnh. ViÖc mua thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vµ c¸c tµi s¶n kh¸c mµ ph¶i ®Êu thÇu th× ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu.

 

ViÖc ph©n bæ chØ tiªu cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh, biªn chÕ vµ gi¶i quyÕt cÊp kinh phÝ bæ sung cho c¸c c¬ quan, tæ chøc h÷u quan ph¶i th«ng qua tËp thÓ l·nh ® ¹o c¬ quan vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 10. Thñ tr­ëng c¬ quan trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ng¨n chÆn hµnh vi tham nhòng, xö lý vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn xö lý ng­êi cã hµnh vi tham nhòng; nÕu thiÕu tr¸ch nhiÖm ®Ó x¶y ra tham nhòng trong c¬ quan m×nh th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 11. Thñ tr­ëng c¬ quan phèi hîp víi C«ng ®oµn c¬ quan tæ chøc héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan mçi n¨m mét lÇn vµo cuèi n¨m. Héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan bao gåm toµn thÓ hoÆc ®¹i biÓu c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan. Khi cã 2/3 c¸n bé, c«ng chøc hoÆc Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ quan yªu cÇu hoÆc Thñ tr­ëng c¬ quan thÊy cÇn thiÕt th× triÖu tËp héi nghÞ c¸n b«, c«ng chøc c¬ quan bÊt th­êng.

Héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan cã néi dung:

1. KiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c«ng t¸c hµng n¨m vµ th¶o luËn, bµn biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch c«ng t¸c n¨m tíi cña c¬ quan;

2. Thñ tr­ëng c¬ quan tiÕp thu ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh cña c¸n bé, c«ng chøc; gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c, ®Ò nghÞ cña c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan;

3. Bµn c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan;

4. Ban Thanh tra nh©n d©n cña c¬ quan b¸o c¸o c«ng t¸c; bÇu Ban Thanh tra nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

5. Tham gia ý kiÕn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña Quy chÕ nµy;

6. Khen th­ëng c¸ nh©n, tËp thÓ cña c¬ quan cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c.

 

 

Môc 2

Tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé, c«ng chøc

§iÒu 12. C¸n bé, c«ng chøc ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô cña c¸n bé, c«ng chøc vµ kh«ng ®­îc lµm nh÷ng viÖc ®· bÞ cÊm theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc.

C¸n bé, c«ng chøc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt, tr­íc thñ tr­ëng c¬ quan vÒ viÖc thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô cña m×nh; cã nÕp sèng lµnh m¹nh, trung thùc, cÇn kiÖm, liªm chÝnh, chÝ c«ng, v« t­.

§iÒu 13. Trong khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô, c¸n bé, c«ng chøc ph¶i phôc tïng sù chØ ®¹o vµ h­íng dÉn cña cÊp trªn.

C¸n bé, c«ng chøc cã quyÒn tr×nh bµy ý kiÕn, ®Ò xuÊt viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh kh¸c víi ý kiÕn cña ng­êi phô tr¸ch trùc tiÕp, nh­ng vÉn ph¶i chÊp hµnh sù chØ ®¹o cña ng­êi phô tr¸ch trùc tiÕp, ®ång thêi cã quyÒn b¶o l­u ý kiÕn vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn.

§iÒu 14. C¸n bé, c«ng chøc ph¶i tù phª b×nh nghiªm tóc, ph¸t huy ­u ®iÓm, söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®Ó kh«ng ngõng tiÕn bé, ph¶i th¼ng th¾n phª b×nh, ®Êu tranh ®Ó x©y dùng néi bé c¬ quan trong s¹ch, v÷ng m¹nh, kÓ c¶ gãp ý kiÕn, phª b×nh Thñ tr­ëng c¬ quan; khi ®­îc yªu cÇu, c¸n bé, c«ng chøc cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp ý kiÕn vµo viÖc x©y dùng c¸c v¨n b¶n, c¸c ®Ò ¸n cña c¬ quan.

 

 

Môc 3

Nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc ph¶i ®­îc biÕt

§iÒu 15. Nh÷ng viÖc sau ®©y ph¶i c«ng khai cho c¸n bé, c«ng chøc                   biÕt:

1. Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña c¬ quan;

2. KÕ ho¹ch c«ng t¸c hµng n¨m, hµng quý cña c¬ quan;

3. Kinh phÝ ho¹t ®éng hµng n¨m, bao gåm c¸c nguån kinh phÝ do ng©n s¸ch cÊp vµ c¸c nguån tµi chÝnh kh¸c vµ quyÕt to¸n kinh phÝ hµng n¨m cña c¬ quan;

4. TuyÓn dông, khen th­ëng, kû luËt, n©ng bËc l­¬ng, n©ng ng¹ch vµ ®Ò b¹t c¸n bé, c«ng chøc;

5. C¸c vô viÖc tiªu cùc, tham nhòng trong c¬ quan ®· ®­îc kÕt luËn;

6. KÕt qu¶ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o trong néi bé c¬ quan;

7. Néi quy, quy chÕ c¬ quan.

§iÒu 16. Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho c¸n bé, c«ng chøc biÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 trªn ®©y b»ng mét trong c¸c h×nh thøc :

1. Niªm yÕt t¹i c¬ quan;

2. Th«ng b¸o t¹i héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan;

3. Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n göi toµn thÓ c¸n bé, c«ng chøc;

4. Th«ng b¸o cho ng­êi phô tr¸ch c¸c bé phËn cña c¬ quan vµ yªu cÇu hä th«ng b¸o ®Õn c¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc trong c¸c bé phËn ®ã;

5. Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho §¶ng ñy, Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ quan.

 

 

Môc 4

Nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc tham gia ý kiÕn,

Thñ tr­ëng c¬ quan quyÕt ®Þnh

§iÒu 17. Nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc tham gia ý kiÕn trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ®¹i ®iÖn tr­íc khi Thñ tr­ëng c¬ quan quyÕt ®Þnh gåm cã :

1. Chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña c¬ quan;

2. KÕ ho¹ch c«ng t¸c hµng n¨m cña c¬ quan;

3. Tæ chøc phong trµo thi ®ua;

4. B¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt cña c¬ quan;

5. C¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn tæ chøc vµ lÒ lèi lµm viÖc, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, chèng tham nhòng, quan liªu, phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu d©n;

6. KÕ ho¹ch tuyÓn dông, ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, c«ng chøc; ®Ò b¹t c¸n bé, c«ng chøc trong c¬ quan theo quy ®Þnh;

7. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn quyÒn vµ lîi Ých cña c¸n bé, c«ng chøc;

8. Néi quy, quy chÕ c¬ quan.

§iÒu 18. H×nh thøc lÊy ý kiÕn tham gia :

1. C¸n bé, c«ng chøc tham gia ý kiÕn trùc tiÕp víi ng­êi phô tr¸ch, víi Thñ tr­ëng c¬ quan;

2. Th«ng qua héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan;

3. Ph¸t phiÕu hái ý kiÕn trùc tiÕp, göi dù th¶o v¨n b¶n ®Ó c¸n bé, c«ng chøc tham gia ý kiÕn.

§iÒu 19. Khi quyÕt ®Þnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc nªu t¹i §iÒu 17 kh¸c víi ý kiÕn tham gia cña ®a sè c¸n bé, c«ng chøc th× Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o, gi¶i thÝch l¹i cho c¸n bé, c«ng chøc biÕt.

 

Môc 5

Nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc gi¸m s¸t, kiÓm tra

§iÒu 20. Nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc gi¸m s¸t, kiÓm tra gåm cã:

1. Thùc hiÖn chñ tr­ëng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, kÕ ho¹ch c«ng t¸c hµng n¨m cña c¬ quan;

2.  Sö dông kinh phÝ ho¹t ®éng, chÊp hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cña c¬ quan;

3. Thùc hiÖn néi quy, quy chÕ c¬ quan;

4. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ quyÒn vµ lîi Ých cña c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan;

 5. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o trong néi bé c¬ quan.

§iÒu 21. ViÖc gi¸m s¸t, kiÓm tra cña c¸n bé, c«ng chøc ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò nªu t¹i §iÒu 20 trªn ®©y ®­îc thùc hiÖn th«ng qua:

- Ban Thanh tra nh©n d©n cña c¬ quan;

- KiÓm ®iÓm c«ng t¸c, phª b×nh vµ tù phª trong c¸c cuéc sinh ho¹t ®Þnh kú cña ®¬n vÞ c«ng t¸c;

- Héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan.

 

Ch­¬ng III

d©n chñ trong quan hÖ vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc

víi c«ng d©n, c¬ quan,  tæ chøc

 

Môc 1

Quan hÖ víi c«ng d©n, c¬ quan, tæ chøc

 

§iÒu 22.  Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc niªm yÕt c«ng khai t¹i c«ng së ®Ó c«ng d©n, c¬ quan, tæ chøc (sau ®©y gäi chung lµ c«ng d©n, tæ chøc) biÕt :

 

1. Bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c«ng viÖc cã liªn quan;

 

2. Thñ tôc hµnh chÝnh gi¶i quyÕt c«ng viÖc;

3. MÉu ®¬n tõ, hå s¬ cho tõng lo¹i c«ng viÖc;

 

4. PhÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh;

 

5. Thêi gian gi¶i quyÕt tõng lo¹i c«ng viÖc.

 

§iÒu 23. Thñ tr­ëng c¬ quan chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸n bé, c«ng chøc trong viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c«ng d©n, tæ chøc; kÞp thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô, c«ng vô, thiÕu tr¸ch nhiÖm, s¸ch nhiÔu, g©y phiÒn hµ, tham nhòng trong viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c«ng d©n, tæ chøc.

 

§iÒu 24. Khi c«ng d©n, tæ chøc cã yªu cÇu, c¸n bé, c«ng chøc cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu ®ã theo thÈm quyÒn. Nh÷ng viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt, c¸n bé, c«ng chøc ph¶i th«ng b¸o ®Ó c«ng d©n, tæ chøc biÕt. C¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®­îc quan liªu, h¸ch dÞch, cöa quyÒn, g©y khã kh¨n, phiÒn hµ trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c«ng d©n, tæ chøc.

 

§iÒu 25. C¸n bé, c«ng chøc kh«ng tiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c«ng d©n, tæ chøc t¹i nhµ riªng.

 

C«ng viÖc cña c«ng d©n, tæ chøc ph¶i ®­îc c¸n bé, c«ng chøc nghiªn cøu xö lý vµ gi¶i quyÕt mét c¸ch nhanh nhÊt, thuËn tiÖn nhÊt vµ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

Nh÷ng c«ng viÖc ®· cã thêi h¹n gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh th× c¸n bé, c«ng chøc ph¶i chÊp hµnh ®óng thêi h¹n ®ã. Tr­êng hîp ®ßi hái ph¶i cã thêi gian ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt th× c¸n bé, c«ng chøc cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÞp thêi cho c«ng d©n, tæ chøc biÕt.

 

C¸n bé, c«ng chøc cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ n­íc, bÝ mËt c«ng t¸c vµ bÝ mËt néi dung ®¬n th­ khiÕu n¹i, tæ c¸o cña c«ng d©n, tæ chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

§iÒu 26. Thñ tr­ëng c¬ quan chØ ®¹o viÖc bè trÝ n¬i tiÕp d©n, thùc hiÖn viÖc tiÕp d©n vµ tæ chøc hßm th­ gãp ý. Hµng tuÇn, ng­êi phô tr¸ch c«ng t¸c hµnh chÝnh cña c¬ quan cïng ®¹i diÖn Ban Thanh tra nh©n d©n cña c¬ quan më hßm th­, nghiªn cøu ý kiÕn ®­îc göi ®Õn vµ b¸o c¸o thñ tr­ëng c¬ quan. Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý nh»m tiÕp thu vµ gi¶i quyÕt c¸c ý kiÕn gãp ý.

 

§iÒu 27. §èi víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh, dù ¸n do c¬ quan x©y dùng hoÆc tæ chøc thùc hiÖn cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng nµo th× Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ®Ó c«ng d©n, tæ chøc ®Þa ph­¬ng ®ã biÕt, tham gia ®ãng gãp ý kiÕn.

 

Khi c«ng d©n, tæ chøc cã yªu cÇu, c¬ quan ph¶i cö ng­êi cã tr¸ch nhiÖm gÆp vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc cã liªn quan.

 

Nh÷ng kiÕn nghÞ, ph¶n ¸nh, phª b×nh cña c«ng d©n, tæ chøc ph¶i ®­îc nghiªn cøu vµ xö lý kÞp thêi.

 

 

 

Môc 2

Quan hÖ víi c¬ quan cÊp trªn

 

§iÒu 28. Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm phôc tïng sù chØ ®¹o, h­íng dÉn vµ chÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cÊp trªn.

 

C¬ quan cã quyÒn ph¶n ¸nh nh÷ng v­íng m¾c, khã kh¨n trong qóa tr×nh thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh; kiÕn nghÞ lªn c¬ quan cÊp trªn nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng phï hîp, cÇn söa ®æi, bæ sung trong c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ trong chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña c¬ quan cÊp trªn.

Khi cã c¨n cø ®Ó cho lµ quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cÊp trªn lµ tr¸i ph¸p luËt th× ph¶i b¸o c¸o ngay víi ng­êi ra quyÕt ®Þnh; trong tr­êng hîp vÉn ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh th× ph¶i b¸o c¸o lªn cÊp trªn trùc tiÕp cña ng­êi ra quyÕt ®Þnh vµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ cña viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh ®ã.

 

§iÒu 29. C¬ quan ®­îc quyÒn tham gia ®ãng gãp ý kiÕn, phª b×nh ®èi víi c¬ quan cÊp trªn.

 

Khi ®­îc yªu cÇu, c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu, tham gia ý kiÕn vµo c¸c dù th¶o vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch, v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do c¬ quan cÊp trªn göi ®Õn.

 

§iÒu 30. C¬ quan cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh c«ng t¸c lªn c¬ quan cÊp trªn theo quy ®Þnh; ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh v­ît qu¸ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt th× ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi víi c¬ quan cÊp trªn ®Ó xin ý kiÕn chØ ®¹o.

 

Néi dung b¸o c¸o lªn c¬ quan cÊp trªn ph¶i kh¸ch quan, trung thùc.

 

 

Môc 3

Quan hÖ víi c¬ quan cÊp d­íi

 

§iÒu 31. Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, huíng dÉn vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¬ quan cÊp d­íi vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng sai lÇm, khuyÕt ®iÓm cña c¬ quan cÊp d­íi nÕu nh÷ng sai lÇm, khuyÕt ®iÓm ®ã cã nguyªn nh©n tõ sù chØ ®¹o, h­íng dÉn cña m×nh.

 

Ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan cÊp d­íi nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vµ ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan cÊp d­íi.

 

§iÒu 32. Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu, gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c yªu cÇu, kiÕn nghÞ cña c¬ quan cÊp d­íi.

 

§Þnh kú, Thñ tr­ëng c¬ quan ph¶i lµm viÖc víi Thñ tr­ëng c¬ quan cÊp d­íi. Khi thñ tr­ëng c¬ quan cÊp d­íi cã yªu cÇu th× Thñ tr­ëng c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm tiÕp vµ lµm viÖc.

 

Thñ tr­ëng c¬ quan ph¶i cã th¸i ®é khuyÕn khÝch nh÷ng th«ng tin, b¸o c¸o trung thùc, kh¸ch quan cña c¬ quan cÊp d­íi.

 

§iÒu 33. Ph¶i tham kh¶o ý kiÕn cña c¬ quan cÊp d­íi trong viÖc x©y dùng chÕ ®é, chÝnh s¸ch, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan.

 

Khi cÇn thiÕt, ph¶i cö c¸n bé, c«ng chøc ®Õn c¬ quan cÊp d­íi ®Ó trao ®æi, nghiªn cøu, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ cña c¬ quan cÊp d­íi; ph¶i xö lý nghiªm kh¾c nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc c¬ héi, b¸o c¸o, ph¶n ¸nh sai sù thËt, kh«ng trung thùc.

 

§iÒu 34. ViÖc gi¶i quyÕt cÊp, bæ sung kinh phÝ, biªn chÕ cho c¬ quan cÊp d­íi ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kÞp thêi, s¸t thùc tÕ vµ th«ng qua tËp thÓ l·nh ®¹o c¬ quan.

 

Ch­¬ng IV

®iÒu kho¶n thi hµnh

 

§iÒu 35. C¬ quan, c¸n bé, c«ng chøc thùc hiÖn tèt Quy chÕ nµy sÏ ®­îc khen th­ëng; ng­êi vi ph¹m Quy chÕ sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

§iÒu 36. Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, theo dâi viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy ./.

 

 

 

 

 
 

Joomla inotur picma