HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII

Email In PDF.

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII

Thực hiện Kế hoạch 17-KH/TU ngày 23/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU ngày 01/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 20-KH/ĐUK, ngày 07/6/2016 của Đảng ủy khối Cơ quan về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 19/8/2016, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII đại biểu toàn quốc khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2020 cho các đảng viên chưa tham gia học tập các lớp do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức và các quần chúng đang công tác tại Trường.

Nội dung cơ bản gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Qua đó, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các Văn kiện Đại hội, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma