Quán triệt, triển khai thực hiên Chỉ thị 05-CT/TW

Email In PDF.

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

Sáng ngày 04/11/2016, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức buổi học tập Nghị quyết cho các cán bộ, đảng viên chưa tham gia học tập các lớp do tỉnh tổ chức và các quần chúng đang công tác tại Trường. Nội dung chính gồm:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà trường về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Thông qua Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan và Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Thông báo nhanh Hội nghị TW4 Khóa XII, trong đó nhấn mạnh nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma