HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT

Email In PDF.

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT

Sáng 17/01/2017, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đến các đảng viên chưa tham gia học tập nghị quyết (các lớp do cấp ủy cấp trên tổ chức) và quần chúng trong Nhà trường. Các đồng chí đảng viên và quần chúng đã được nghe báo cáo viên trình bày, có phân tích nội dung 03 Nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

3. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành về Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Sau hội nghị, các đảng viên và quần chúng Nhà trường đều viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, nhiệm vụ, giải pháp; đặc biệt là kiến nghị về các giải pháp thực hiện tại cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

          Dương Thị Hoàn
          CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

 

Joomla inotur picma