KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO QUÝ VỊ CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Email In PDF.

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO QUÝ VỊ CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC,HC,TT,TL

Sáng ngày 01/12/2020, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho quý vị chức sắc, nhà tu hành và người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh; Ban Tổ chức lớp học; Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh; cùng toàn thể các vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

(ThS. Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc) 

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 04 ngày, nhằm trang bị cho các vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nắm vững về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam và Luật lực lượng dự bị động viên; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

 

Joomla inotur picma