HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09-QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG (2019 – 2020); TỔNG KẾT 05 NĂM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM THI ĐUA (2015 - 2020); TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NĂM 2020

Email In PDF.

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09-QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG (2019 - 2020); TỔNG KẾT 05 NĂM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM THI ĐUA (2015 - 2020); TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NĂM 2020

Đinh Thị Mai Yên

Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương (2019 - 2020); tổng kết 05 năm tổ chức hoạt động của cụm thi đua (2015 - 2020); tổng kết công tác trường chính trị năm 2020. GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

(GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Dự Hội nghị còn có đồng chí Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo Học viện, Vụ Các trường chính trị; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phòng TC,HC,TT,TL và cán bộ Thi đua của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Quy định 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương; kết quả tổ chức, hoạt động của cụm thi đua giai đoàn 2015 - 2020; kết quả công tác trường chính trị, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2020.

Sau hai năm triển khai, các trường chính trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 09-QĐi/TW. Đã có 61/62 trường chính trị cấp tỉnh hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng Quy định số 09-QĐi/TW gồm 05 đầu mối: 03 khoa, 02 phòng; Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhiều trường có chuyển biến rõ nét.

Hoạt động thi đua của các Cụm thi đua các trường chính trị, trường bộ, ngành trong 5 năm qua không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức; nội dung thi đua ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của các trường; hình thức thì phong phú, đa dạng, sinh động, có sức lan tỏa, lôi cuốn đối với đông đảo cán bộ, giảng viên các trường, góp phần đẩy mạnh thực hiện kết nối hệ thống các trường chính trị, trường bộ ngành; thúc đẩy phong trào thi đua của các trường, tạo động lực quan trọng để các trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trường chính trị giai đoạn 2015-2020.

Công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2020 cũng được đánh giá một cách toàn diện trên các mặt: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; công tác thi đua khen thưởng của các trường chính trị, trường bộ ngành.

Hội nghị cũng định hướng giải pháp thực hiện Quy định 09-QĐi/TW trong thời gian tới, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của cụm thi đua giai đoạn 2020 - 2025; nhiệm vụ công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021; tổ chức tốt Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể.

(PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày dự thảo Báo cáo tại Hội nghị)

Hội nghị đã khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020; các đồng chí nguyên là lãnh đạo của các trường chính trị, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã nghỉ hưu năm 2020 có nhiều đóng góp cho hoạt động của các trường./.

 

 

 

Joomla inotur picma