THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Email In PDF.

THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG 
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng TC,HC,TT,TL

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng Cơ quan Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08/5/2021, Hội đồng Thi tuyển chức danh gồm các thành viên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, một số trưởng phòng chuyên môn của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Lễ bảo vệ Đề án cho 10 ứng viên dự tuyển vào 02 vị trí trưởng phòng và 03 vị trí phó trưởng phòng.

Sau 01 ngày làm việc tích cực, các ứng viên đã thực hiện đầy đủ nội dung các bước bảo vệ đề án, gồm: trình bày đề án, trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển. Qua nội dung bảo vệ Đề án của mỗi ứng viên, các thành viên Hội đồng thi tuyển đã chấm điểm một cách độc lập và thống nhất lựa chọn được những ứng viên xứng đáng cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Cơ quan Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả bảo vệ Đề án được Hội đồng thống nhất dự kiến thông báo đến các ứng viên vào ngày 10/5/2021 theo đúng quy định.

(Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy - ứng tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3,
Cơ quan Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy 
- thực hiện phần thi)

 

Joomla inotur picma