Công văn số 495-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vv triển khai và tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Email In PDF.

     Công văn số 495-CV/BTGTU ngày 01/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai và tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 

 Xem chi tiết: 

495-BTGTU Vv trien khai va tham gia cuoc thi viet chinh luan khoa hoc.pdf

524-HVCTQG Vv phoi hop to chuc trien khai cuoc thi viet chinh luan khoa.pdf

 

 

 

Joomla inotur picma