BC tiến độ khoa DV

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BR-VT

           KHOA DÂN VẬN

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2013

 

 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP KHOA

 

Kính gửi: - Đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách công tác khoa học

                 - Lãnh đạo phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu và phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu, khoa Dân vận xin báo cáo tiến độ nghiên cứu đề tài khoa học cấp khoa như sau:

I. Tên đề tài: Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế để phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên khoa Dân vận.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 03/2013 đến tháng 12/2013

Kinh phí: 13.570.000 đồng

Viết bằng chữ: Mười ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn

II. Tiến độ thực hiện:

1. Tháng 3/2013:

+ Xây dựng thuyết minh đề tài

+ Hoàn chỉnh đề cương chi tiết, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nghiên cứu, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân

2. Tháng 4 đến tháng 6/2013: Đi thực tế ở cơ sở, viết báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế

3. Tháng 7 đến tháng 8/2013: Viết báo cáo chuyên đề

4. Tháng 9/2013: Tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa

5. Tháng 10/2013: Viết báo cáo tổng luận và báo cáo tóm tắt của đề tài

6. Tháng 11/2013: Tổ chức hội nghị góp ý cho các sản phẩm của đề tài, xin ý kiến chuyên gia, chỉnh sửa hoàn chỉnh các sản phẩm

7. Tháng 12/2013: Tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm, in ấn, xin phép nghiệm thu đề tài

Trên đây là báo cáo tiến độ nghiên cứu đề tài khoa học của khoa Dân vận, trong quá trình thực hiện có thể sẽ có những thay đổi về mốc thời gian, chúng tôi sẽ xin phép và báo cáo sau.

 

                                             KT TRƯỞNG KHOA

                                             PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

                                               Nguyễn Thị Duyến

 

Joomla inotur picma