Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế để phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên khoa Dân vận.

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Thông tin chung về đề tài

1. Tên đề tài:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế để phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên khoa Dân vận.

2. Mã số

3. Thời gian thực hiện

(Từ tháng 03/2013 đến tháng 12/2013 )

4. Cấp quản lý

NN         Bộ             CS

  o           o             T

5. Kinh phí

Tổng số: 13.570.000 đồng

(Mười ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)

6. Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Nguyễn Thị Duyến

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 06433853082 (CQ)                         Fax:

Mobile: 0982321186

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ cơ quan: 13 Trường Chinh phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Địa chỉ nhà riêng: 132/27 Nguyễn Tri Phương - Phường 7 - TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

 

7. Cơ quan chủ trì đề tài:

         Khoa Dân Vận

Điện thoại: 0643853082                                                       Fax:

E-mail:

Địa chỉ: 13 Trường Chinh phường Phước Trung TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

 

II. Nội dung KH&CN của đề tài

8. Mục tiêu của đề tài:

Từ vấn đề nghiên cứu thực tế về công tác Dân vận ở cơ sở, đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng việc nghiên cứu thực tế tại đơn vị cơ sở, phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên Khoa Dân vận.

9. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

* Tình trạng đề tài:   T Mới     o Kế tiếp đề tài đã kết thúc giai đoạn trước

* Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài :

- Đây là đề tài nghiên cứu thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Dân vận.

- Thực tế ở trường chính trị, từ trước đến nay chưa nghiên cứu vấn đề này.

10. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng

- Đi thực tế ở cơ sở, nắm bắt tình hình các vấn đề liên quan đến công tác Dân vận để giảng viên vận dụng vào giảng dạy các lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Sử dụng phương pháp thống kê, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, hội thảo...

11. Nội dung nghiên cứu

Đi nghiên cứu thực tế ở một số địa bàn cơ sở (chọn mẫu một số xã, phường, thị trấn) nắm tình hình thực tế các vấn đề liên quan đến công tác Dân vận để giảng viên của khoa vận dụng vào công tác giảng dạy. Từ đó, đánh giá thực trạng, so sánh, đối chiếu giữa thực tế với chương trình giảng dạy, để tìm ra những nguyên nhân của sự bất hợp lý, điều chỉnh cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thực tế tại cơ sở để phục vụ hoạt động giảng dạy của giảng viên khoa Dân vận.

12. Tiến độ thực hiện

TT

Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu

(Các mốc đánh giá chủ yếu)

Sản phẩm

phải đạt

Thời gian

(BĐ - KT)

Người, cơ quan thực hiện

1

2

3

4

5

1

Hoàn chỉnh đề cương, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đề tài, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân

Được HĐKH nhà trường thông qua

03/2013

Khoa Dân Vận

2

Đi thực tế ở cơ sở

Có tài liệu để làm đề tài

03 - 06/2013

Khoa Dân Vận

3

Viết báo cáo chuyên đề

Được HĐKH nhà trường thông qua

07 - 08/2013

Khoa Dân Vận

4

Hội thảo khoa học

Kỷ yếu hội thảo

09/2013

Khoa DV chủ trì, mời các khoa tham gia

5

Viết báo cáo tổng luận, báo cáo tóm tắt đề tài

Được HĐKH nhà trường thông qua

10/2013

Khoa Dân Vận

6

Hội nghị góp ý các sản phẩm của đề tài

Sản phẩm hoàn chỉnh

11/2013

Khoa Dân Vận tổ chức

7

Hội nghị nghiệm thu đề tài

 

12/2013

Khoa Dân Vận

III. Kết quả của đề tài

 

13. Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra

 

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học

Chú thích

 

1

2

3

4

 

1

Báo cáo Chuyên đề: Lý luận chung về công tác nghiên cứu thực tế tại cơ sở.

Ban chủ nhiệm nghiệm thu

   

2

Báo cáo Chuyên đề: Đánh giá thực trạng và nguyên nhân

Ban chủ nhiệm nghiệm thu

   

3

Báo cáo Chuyên đề: Một số nhóm giải pháp và kiến nghị

            Ban chủ nhiệm nghiệm thu

   

4

Báo cáo tổng luận và Báo cáo tóm tắt đề tài

Ban chủ nhiệm nghiệm thu

   

14. Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra

Các sản phẩm của đề tài được HĐKH nghiệm thu

15. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

- Được vận dụng trong giảng dạy các truyen ma phần học của khoa Dân vận.

- Phương thức chuyển giao toàn bộ.

16. Các tác động của kết quả nghiên cứu

Nâng cao được chất lượng công tác nghiên cứu thực tế tại cơ sở, phục vụ việc nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Dân vận.

 

IV. Các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện đề tài

17. Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Hoạt động/đóng góp cho đề tài

1

Khoa DV

 

Số 13 - Trường Chinh, TPBR

 

18. Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Số tháng làm việc cho đề tài

A

Chủ nhiệm đề tài

Nguyễn Thị Duyến

 

Khoa Dân Vận, trường Chính trị tỉnh BR-VT

 

10

B

1

2

3

4

Cán bộ tham gia

nghiên cứu

Nguyễn Thị Duyến

Trần Ngọc Sáng

Đặng Văn Lợi

Đặng Thị Ánh Tuyết

Khoa Dân Vận, trường Chính trị tỉnh BR-VT

Khoa Dân Vận, trường Chính trị tỉnh BR-VT

Khoa Dân Vận, doc truyen trường Chính trị tỉnh BR-VT

Khoa Dân Vận, trường Chính trị tỉnh BR-VT

 

 

 

10

10

10

10

             
 

Joomla inotur picma