KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  1. Tháng 2/2013: triển khai xây dựng đề tài, phân công nhiệm vụ thực hiện đề tài cho các cá nhân
  2. Tháng 3/2013: thực hiện giảng dạy một số các chuyên đề về quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực; bố trí giảng viên dự giờ, góp ý, trao đổi xây dựng chuyên đề để có thể áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả. (Thực hiện theo lịch tại lớp TCLLCT-HC huyện Châu Đức)
  3. Tháng 4/2013: khảo sát việc đi thực tế của môn khoa học quản lý hành chính tại các lớp TCLLCT-HC Vũng Tàu, Bà Rịa, Xuyên Mộc.
  4. Tháng 5/2013: tiếp tục dự giờ các chuyên đề về quản lý hành chính trên các lĩnh vực ở lớp TCLLCT huyện Châu Đức; họp khoa góp ý, đánh giá và xây dựng hướng viết đề cương cho đề tài.
  5. Tháng 6/2013: các giảng viên thực hiện viết sơ thảo phần nội dung được phân công.
  6. Tháng 8/2013: báo cáo chuyên đề để Hội đồng khoa học thông qua
  7. Tháng 9/2013: hội thảo khoa học
  8. Tháng 10/2013: báo cáo tổng luận và báo cáo tóm tắt đề tài
  9. Tháng 11/2013: hội nghị góp ý sản phẩm của đề tài
  10. Tháng 12/2013: nghiệm thu đề tài
 

Joomla inotur picma