Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Trong thời đại ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hoá, để phát triển, các quốc gia cần phải khai thác, sử dụng tốt nguồn lực con người. Chất lượng nguồn lực con người phụ thuộc vào chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng của giáo dục - đào tạo lại phụ thuộc trước hết vào đội ngũ nhà giáo. "Muốn có một nền giáo dục tốt cần phải có những người giáo viên tốt". Vì vậy, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục - đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Trường Chính trị là nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức luôn là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của Nhà trường.

Hơn hai mươi năm kể từ khi thành lập trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1991), đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho.

Năm 1991, đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường có 24 người, trong đó có 11 người tốt nghiệp đại học, 7 người có trình độ trung học chuyên nghiệp, 6 người trình độ phổ thông trung học. Hiện nay đội ngũ công chức, viên chức nhà trường có 51 người, trong đó có 28 giảng viên gồm: 1 tiến sĩ; 15 thạc sỹ; 3 đang học cao học; 1 nghiên cứu sinh; 8 tốt nghiệp đại học; có 1 giảng viên cao cấp, 6 giảng viên chính.

Đội ngũ giảng viên nhà trường luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ giảng viên đi trước, trong giảng dạy và công tác luôn thể hiện lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt; lối sống trong sạch, lành mạnh. Đặc biệt, trong cơ chế thị trường hiện nay, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn với đồng lương khiêm tốn, vẫn luôn gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà trường đang đứng trước những thời cơ thuận lợi cho sự phát triển sang một giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với truyền thống hơn 20 năm xây dựng và phát triển; sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; cùng với cơ sở vật chất của trường mới đầy đủ trang thiết bị khá hiện đại, đồng bộ phục vụ cho dạy và học, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, Nhà trường vẫn còn rất nhiều những khó khăn, thử thách phải vượt qua. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và của Tỉnh đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao cả về số lượng, chất lượng, đa dạng về nội dung, hình thức đào tạo. Nhà trường phải không ngừng đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy để sát với yêu cầu thực tiễn của người học. Để giải quyết những vấn đề đó, trước hết phải có đội ngũ giảng viên có trình độ, năng lực, kiến thức thực tiễn, phương pháp sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tính đến 2015 đội ngũ giảng viên của Nhà trường, phần lớn là những người chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, kiến thức thực tiễn còn hạn chế, có trên 60% giảng viên có thâm niên từ 5 đến 10 năm, có khoảng 14% giảng viên thâm niên trên 20 năm, 17% giảng viên có thâm niên từ 10-20 năm, 7% giảng viên thâm niên từ 5 - 10 năm. Như vậy, số giảng viên của Trường có kinh nghiệm trong giảng dạy chiếm tỷ lệ không nhiều, đặc biệt trong khoảng 5-10 năm tới hầu hết những giảng viên này đến tuổi nghỉ hưu. Nhà trường đã tăng cường những giảng viên trẻ, đào tạo chính quy, song, số giảng viên trẻ còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, kiến thức thực tiễn, nên gặp nhiều khó khăn trong việc đảm đương các bài giảng. Do đó, cần phải động viên khuyến khích số giảng viên trẻ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm, nhất là tăng cường đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở.

Cơ cấu giảng viên trong các chuyên ngành vẫn còn chưa thật hợp lý. Một số môn học chưa có giảng viên đúng chuyên ngành. Việc phân bổ số giờ giảng dạy giữa các môn học không đồng đều, có môn giảng dạy nhiều, có môn giảng dạy ít. Vì vậy, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, cũng cần chú ý cả đào tạo chuyên ngành thứ hai để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

Đời sống của cán bộ, giảng viên Nhà trường hiện nay còn rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng sự an tâm công tác, chất lượng giảng dạy. Nhà trường cần chăm lo, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức bằng nghề nghiệp, chuyên môn, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên phát huy năng lực để tăng thêm thu nhập chính đáng. Làm cho giảng viên gắn bó với nghề nghiệp, gắn bó với Nhà trường, tận tâm tận lực cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

Hiện nay đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường đang có sự hẫng hụt. Một trong những nguyên nhân của sự hẫng hụt đó là trong một thời gian dài các chế độ chính sách của giảng viên trường Chính trị chưa được đưa vào chính thức trong các văn bản của Đảng và Nhà nước, mà chỉ là vận dụng, nên có nhiều bất cập, gây không ít khó khăn trong việc thu hút những người có đủ phẩm chất trình độ, năng lực để tăng cường cho đội ngũ giảng viên.

Cần sớm rà soát, xây dựng cơ chế chính sách cho cán bộ, giảng viên trường Chính trị. Hiện nay hầu hết cán bộ các cấp tỉnh, huyện và chủ chốt cơ sở đều tốt nghiệp đại học và ngày càng nhiều người có trình độ sau đại học; vì vậy, đòi hỏi giảng viên trường Chính trị phải có trình độ cao, có kiến thức thực tiễn, năng lực sư phạm, có phẩm chất chính trị, đạo đức. Việc tuyển chọn giảng viên đã khó, việc đào tạo, rèn luyện để đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy cũng không kém phần khó khăn và mất nhiều thời gian. Do đó, đề nghị Học viện, Ban Tổ chức TW có cơ chế thu hút giảng viên trường Chính trị bằng các chế độ phụ cấp ưu đãi như các ban Đảng.

Cần xây dựng quy hoạch cán bộ chuyên môn của Nhà trường, trên cơ sở đó có kế hoạch của cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Kế hoạch phải thật cụ thể và có tính khả thi (ai sẽ đi học, đi học gì, thời gian nào). Kế hoạch đào tạo phải tuân thủ theo quy hoạch về chuyên môn. Đội ngũ giảng viên hiện nay cần ít nhất 2 bằng đại học chuyên ngành để có thể đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình của Nhà trường trong thời gian tới.

Khuyến khích giảng viên tích cực nghiên cứu thực tế, tham gia các đề tài khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường công tác nghiên cứu tổng kết nội dung các chương trình đào tạo mà Nhà trường đã thực hiện; rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy; phương pháp, nội dung nghiên cứu khoa học; cách thức quản lý v.v… Công tác nghiên cứu khoa học phải thật sự gắn với nhiệm vụ trung tâm là dạy và học. Tăng cường tổ chức đi thực tế học tập kinh nghiệm công tác giảng dạy, quản lý ở các trường tỉnh bạn trong phạm vi cả nước. Khi có điều kiện cần cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài. Việc đi học tập kinh nghiệm ở nơi khác cần có mục đích, yêu cầu rõ ràng và phải thật sự quan tâm đến tính hiệu quả của nó. Đi tìm hiểu kinh nghiệm ở các địa phương khác, nước khác, điều quan trọng là cần phải tìm cách áp dụng một cách hợp lý vào các hoạt động của Nhà trường.

Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thành công sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cũng như của toàn thể công chức, viên chức Nhà trường./.

TS. Nguyễn Hồng Lương

Hiệu trưởng

 

Joomla inotur picma