Một số kinh nghiệm tổ chức Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tháng 8 năm 2013, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2013- 2014 ở Đà Nẵng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có định hướng vấn đề thi học viên giỏi lý luận chính trị ở các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quán triệt tinh thần đó, trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nghiên cứu và thí điểm tổ chức Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013.

  Đây là Hội thi lần đầu tiên được Nhà trường tổ chức, chưa có hướng dẫn, quy định cụ thể của Học viện Chính trị Quốc gia nên cũng gặp không ít khó khăn. Ngay từ tháng 9 năm 2013, Ban Giám hiệu đã giao nhiệm vụ cho Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu xây dựng kế hoạch, thể lệ và quy định của cuộc thi. Do các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mở thời gian không đồng đều, có lớp học đã gần kết thúc, có lớp mới chỉ học được một số môn. Chính vì vậy, Ban Giám hiệu đã quyết định chỉ chọn các môn lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để học viên dự thi. Học viên tham gia dự thi phải đạt điểm các môn học lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ 8 điểm trở lên và phải qua 02 vòng thi: Thi tự luận và thi thuyết trình. Học viên đạt điểm thi tự luận cao sẽ vào vòng thi thuyết trình với chủ đề do Hội đồng thi đưa ra và có sự chuẩn bị trước. Tham dự Hội thi năm 2013 có hơn 30 học viên của 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: Lớp K44 Long Điền, K48 Tân Thành và K49 Châu Đức. Hội thi đã chọn ra 03 học viên xuất sắc để khen thưởng trong dịp thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013. Qua thí điểm Hội thi học viên giỏi lý luận năm 2013, Nhà trường đã đúc rút một số kinh nghiệm để tổ chức lần thi thứ 2 dự kiến tổ chức nhân dịp 20/11/ 2014 sắp tới:

Thứ nhất, phải ban hành hướng dẫn cụ thể về Hội thi học viên giỏi lý luận để có sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Hiện nay, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 104/HD-TCT về việc thi học viên giỏi lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nội dung hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể:

Mục đích hội thi: Tạo không khí tích cực học tập cho học viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

Đối tượng dự thi: Học viên tất cả các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính có đủ các điều kiện:

Nếu học viên đang học chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành theo Quyết định số 1845/QĐ-HVCTHCQG ngày 23/7/2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tham dự theo 04 cụm thi:

Cụm 1: Phần “Lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, học viên có điểm các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh đạt từ 8 điểm trở lên.

Cụm 2: “Những vấn đề cơ bản vể Đảng Cộng sản…”, “Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta…”, “Quốc phòng an ninh” học viên phải có điểm các môn phần II.1, IV, V đạt từ 8 điểm trở lên.

Cụm 3: “Nhà nước & Pháp luật”, “Hành chính học”, học viên phải có điểm các môn phần II.2, III đạt từ 8 điểm trở lên.

Cụm 4: “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể”, học viên phải có điểm các môn phần VI.1, VI.2 đạt từ 8 điểm trở lên.

Nếu học viên đang học chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tham dự theo 04 cụm thi:

Cụm 1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, học viên có điểm các môn Phần I đạt từ 8 điểm trở lên.

Cụm 2: “Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội” học viên phải có điểm các môn Phần II, IV đạt từ 8 điểm trở lên.

Cụm 3: “Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước”, học viên phải có điểm các môn Phần III đạt từ 8 điểm trở lên.

Cụm 4: “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân”, học viên phải có điểm các môn phần V đạt từ 8 điểm trở lên.

Nội dung và hình thức thi: Học viên dự thi theo cụm các môn học thuộc nội dung chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Thi viết (thời gian 150 phút) để chọn những học viên giỏi tham gia thi thuyết trình. Thi thuyết trình (thời gian không quá 15 phút) về một chủ đề do Ban Giám khảo đưa ra, sau đó Ban Giám khảo đặt câu hỏi, học viên trả lời.

Ban Giám khảo Hội thi gồm các thành viên trong Hội đồng khoa học nhà trường.

Đánh giá kết quả: Kết quả sẽ được đánh giá trên hai nội dung dự thi, sau đó lấy điểm bình quân. Học viên xuất sắc điểm bình quân từ 9 điểm đến 10 điểm; học viên giỏi điểm bình quân từ 8 điểm đến dưới 9 điểm; học viên khá điểm bình quân từ 7 điểm đến dưới 8 điểm.

Thứ hai, phải chủ động kế hoạch tổ chức Hội thi từ sớm và đôn đốc thường xuyên.

Căn cứ vào Hướng dẫn thi học viên giỏi, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể: Mặc dù thời gian tổ chức thi vào tháng 11 nhưng phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu đã tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch từ tháng 9; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị khoa, phòng phối hợp tổ chức thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm thông báo Hướng dẫn Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị cho học viên và lập danh sách các học viên đủ điều kiện dư thi; phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu kiểm tra, tổng hợp, tham mưu tổ chức thi; các khoa chuyên môn có cụm thi tham mưu nội dung đề thi; phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị phục vụ tổ chức Hội thi và thực hiện các chế độ chính sách liên quan. Ban Giám hiệu giao cho đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách đôn đốc thường xuyên và báo cáo thông qua giao ban định kỳ.

Thứ ba, để động viên học viên tham gia thi có sự nỗ lực, quyết tâm, nhà trường đã đề xuất những hình thức khen thưởng phù hợp: Ngoài giải nhất, nhì, ba sẽ được tặng giấy khen và hiện vật theo quy định khen thưởng của nhà trường; học viên dự thi nếu đạt xuất sắc sẽ được cộng 0,5 điểm; học viên đạt giỏi sẽ được cộng 0,3 điểm; học viên đạt khá sẽ cộng 0,2 điểm khi xét điểm thưởng vào cuối khóa học; tất cả học viên đạt loại giỏi (điểm bình quân đạt từ 8 điểm trở lên) sẽ được ưu tiên viết tiểu luận khi đủ điều kiện viết tiểu luận tốt nghiệp.

Qua Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị được tổ chức thí điểm tại trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xin đề xuất với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Các trường Chính trị nên ban hành hướng dẫn chung để thống nhất trong hệ thống các trường chính trị và tổ chức Hội thị học viên giỏi lý luận chính trị định kỳ 03 năm 1 lần để học viên các trường học hỏi, giao lưu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị vừa ban hành./.

ThS. Ngô Thị Liên

Phó Hiệu trưởng

 

Joomla inotur picma