Một số giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2020 (Nội san 31)

                                                            Ths.Ngô Thị Liên 
                                                           Phó Hiệu trưởng

Đội ngũ giảng viên các Trường Chính trị có vị trí rất quan trọng, vì đây là nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các Trường Chính trị. Những sản phẩm của Trường Chính trị là đội ngũ cán bộ có tác động trực tiếp tới sự vững mạnh của hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, cơ sở.

Từ ngày Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Trường (22/10/1991) cho đến nay, đội ngũ giảng viên ngày càng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 1 năm 2014, đội ngũ công chức, viên chức Nhà trường có 51 người; trong đó gồm: 01 tiến sĩ; 15 thạc sỹ; 03 cao học; 01 nghiên cứu sinh; 20 cử nhân; 03 trung cấp và 08 phổ thông trung học.

Tổng số giảng viên là 28 người kể cả giảng viên kiêm nhiệm, trong đó về trình độ có 01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 15 thạc sỹ, 03 cao học, 08 cử nhân, đa số giảng viên có từ hai đến ba bằng cử nhân; có 01 giảng viên cao cấp, 04 giảng viên chính, còn lại là giảng viên. Tuy nhiên, Nhà trường vẫn còn rất nhiều những khó khăn, thử thách phải vượt qua:

 *Yêu cầu đổi mới của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị  hiện nay

Trường Chính trị là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cấp cơ sở: Đào tạo lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng quản lý Nhà nước; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ trên các lĩnh vực. Với chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cả về lý luận, thực tiễn, kỹ năng như vậy, đòi hỏi Nhà trường phải có đủ số lượng giảng viên nhưng phải đảm bảo các tiêu chí giảng viên theo yêu cầu của từng loại hình lớp.

* Yêu cầu về trình độ của học viên ngày càng nâng cao đòi hỏi chất lượng đội ngũ giảng viên càng phải nâng cao hơn

Đối tượng học viên của Trường Chính trị mang tính đặc thù rất cao. Nhìn chung, tất cả học viên đều là những người đã trưởng thành. Hầu hết học viên đã được đào tạo qua các chương trình đào tạo chuyên môn bậc trung cấp, cao đẳng, đại học, thậm chí một số đã hoàn thành cả chương trình sau đại học (thạc sỹ hoặc tiến sỹ). Từ 1997 đến 2013, Nhà trường mở tổng cộng 836 lớp với tổng số 73041 học viên ở các loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau. Qua điều tra xã hội học và thống kê của Phòng Đào tạo tỷ lệ học viên tham gia học tập tại trường có trình độ cao đẳng, đại học chiếm > 70%.  Hầu hết học viên tham gia học tại trường đều đã có kiến thức thực tiễn về lãnh đạo, quản lý và chuyên môn sâu, một số đã là những cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền. Do đó, giảng viên Trường Chính trị phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận, thực tiễn mới đáp ứng yêu cầu của học viên.

* Yêu cầu về  nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường

Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu. Hiện nay, Nhà trường đang thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đối với Chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 về công tác quản lý phục vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị. Với chủ trương áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã giúp cho Nhà trường quản lý giảng dạy, học tập, phục vụ tốt hơn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Mục tiêu chung của Nhà trường đến năm 2020 là xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt; bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận vững vàng; có kiến thức thực tiễn để đảm đương nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, có trên 90% giảng viên đạt trình độ sau đại học; tất cả các môn học phải có ít nhất 02 giảng viên đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần tham gia giảng dạy; số lượng giảng viên của các khoa phải đảm bảo đủ về số lượng (theo môn học); 100% giảng viên quy hoạch vào chức danh lãnh đạo khoa phải có trình độ thạc sỹ trở lên và cao cấp lý luận chính trị; 100% giảng viên phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, một số giải pháp cụ thể cần phải thực hiện như sau:        

* Tuyển dụng đội ngũ giảng viên

Công tác tuyển dụng cán bộ phải được thực hiện theo một quy trình thi tuyển khoa học, chặt chẽ, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trên cơ sở tiêu chuẩn quy định. Hiện nay, quy trình tuyển dụng giảng viên của trường rất chặt chẽ, công khai: Thông tin tuyển dụng trên các phương tiện (đăng báo) về tiêu chuẩn tuyển dụng các chuyên ngành (đúng chuyên ngành, tốt nghiệp loại khá trở lên, ưu tiên có trình độ sau đại học); thành lập Hội đồng tuyển dụng (Ban Giám hiệu, trưởng các khoa); ứng viên được chọn phải chuẩn bị soạn giảng 01 bài trong chương trình đào tạo của Nhà trường, giảng trước hội đồng tuyển dụng, nếu đạt yêu cầu sẽ tiếp tục vào vòng phỏng vấn để nắm bắt kiến thức thực tiễn, thái độ chính trị, lối sống, đạo đức, hoàn cảnh gia đình…  

Thời gian tới, để có nguồn tuyển dụng giảng viên vào trường đáp ứng thực chất về yêu cầu tiêu chuẩn, cần có chính sách thu hút, ưu tiên lựa chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, những người có học vị thạc sỹ, tiến sĩ, những người đã trải qua thực tiễn công tác ở cơ sở. Trong quá trình tuyển chọn cần quan tâm quá trình học tập trưởng thành của đối tượng dự tuyển như: Ý thức, quan điểm chính trị, phong cách, lối sống, năng khiếu, sở trường cũng như học lực để lựa chọn chính xác đảm bảo yêu cầu chất lượng.

* Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên

Trên cơ sở cơ cấu, quy hoạch đội ngũ giảng viên của từng bộ môn, từng khoa, hàng năm bố trí cho giảng viên đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, nhằm nâng cao trình độ lý luận chuyên sâu theo các chuyên ngành.

Hiện nay, Nhà trường đã đề xuất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tạo điều kiện cho giảng viên trẻ đi học tập nâng cao trình độ. Mỗi năm, cử từ 2-3 giảng viên đi đào tạo thạc sỹ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính quốc gia. Giảng viên quy hoạch chức danh lãnh đạo khoa phải qua lớp cao cấp lý luận chính trị học tập trung tại Học viện Chính trị khu vực II Thành phố Hồ Chí Minh.

* Nâng cao trình độ thực tiễn cho đội ngũ giảng viên

Hiện nay, kiến thức thực tiễn của giảng viên, nhất là giảng viên trẻ còn hạn chế. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hàng năm bố trí cho đội ngũ giảng viên đi thực tế, tổng kết thực tiễn trong và ngoài địa phương. Đối với đội ngũ giảng viên đã có quá trình trải qua thực tiễn và giảng dạy lâu năm thì bố trí đi thực tế theo quy định của Học viện; mỗi giảng viên ít nhất 15 ngày trong năm đi thực tế về cơ sở nắm bắt thực tiễn vận dụng vào bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn. Đối với đội ngũ giảng viên trẻ, chưa qua thực tiễn công tác ở cơ sở, Nhà trường đang đề xuất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin cơ chế bố trí về công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ít nhất một năm, tùy theo chuyên ngành giảng dạy; sau đó hàng năm, mỗi năm đi thực tế một tháng để tích lũy kiến thức thực tiễn. Quá trình đi thực tế cơ sở tổng kết thực tiễn của giảng viên cần theo một chương trình, kế hoạch và đề cương được lãnh đạo Nhà trường phê duyệt với yêu cầu, nội dung cụ thể, hết đợt phải có thu hoạch được nghiệm thu kết quả làm cơ sở đánh giá xếp loại giảng viên hàng năm.

*Khuyến khích, phát huy tính tích cực nghiên cứu khoa học của giảng viên

Chức năng của Trường Chính trị là đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Thực tiễn cho thấy các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên rất quan trọng và cần thiết. Đây là cơ sở để thực hiện phương pháp giảng dạy, giúp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đối với giảng viên, công tác giảng dạy luôn được coi trọng nhưng mới chỉ là một nữa của hoạt động chuyên môn. Người giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học vừa củng cố kiến thức chuyên môn vừa có điều kiện mở rộng hiểu biết  kiến thức từ các chuyên ngành khác. Do vậy, giảng viên Trường Chính trị không chỉ tham gia giảng dạy mà phải dành thời gian đầu tư nghiên cứu khoa học góp phần tổng kết kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Hiện nay, mặc dù đã có những quy định của Học viện, quy định của Nhà trường về chế độ nghiên cứu khoa học cho giảng viên. Tuy nhiên, sắp tới Nhà trường sẽ có những giải pháp để phát huy hơn nữa tính chủ động trong nghiên cứu khoa học của giảng viên: Phân công bài giảng và thời gian giảng phù hợp để giảng viên đầu tư thời gian cho nghiên cứu khoa học; phát hiện, bồi dưỡng những giảng viên có khả năng nghiên cứu khoa học tham gia vào một số dự án, đề tài cấp trường; đề xuất khen thưởng và chế độ ưu đãi đối với những giảng viên có nhiều công trình khoa học được đáng giá chất lượng.

 *Đánh giá, phân loại giảng viên

Đánh giá giảng viên phải thường xuyên, khách quan, công tâm, toàn diện, trên cơ sở tiêu chí cụ thể. Đánh giá, phân loại giảng viên bằng nhiều cách khác nhau: Lấy ý kiến học viên bằng phiếu (Hiện nay Học viện Chính rị quốc gia Hồ Chí Minh đang dự thảo Hướng dẫn chung về việc lấy phiếu phản hồi từ người học); dự giờ của khoa; thao giảng cấp khoa, thi giảng viên giỏi cấp trường; sinh hoạt chuyên môn góp ý… Việc đánh giá, phân loại giảng viên nhằm mục đích giúp cho giảng viên hoàn thiện mình hơn về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, năng lực sư phạm, phương pháp giảng dạy…Để từ đó, Nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên hướng tới xây dựng một đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn.

 * Chế độ ưu đãi cho giảng viên

Để thu hút những người giỏi ở các trường đại học về làm giảng viên ở Trường Chính trị phải có chính sách ưu đãi đặc biệt. Hiện nay, chế độ giảng viên giảng dạy ở Trường Chính trị được Nhà nước hỗ trợ 45% phụ cấp, về cơ bản tạo sự an tâm để giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, giảng viên giảng dạy ở hệ thống các Trường Chính trị nên có một số chính sách đặc thù. Trong thời gian chờ đợi chế độ chính sách của Nhà nước ban hành, Nhà trường đã chủ động tìm những giải pháp cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ giảng viên. Tạo điều kiện để giảng viên nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống gia đình bằng chính chuyên môn của mình.

*Môi trường làm việc cho giảng viên

Tạo môi trường thuận lợi để mỗi giảng viên phát triển tài năng, có cơ hội cống hiến trưởng thành: Công bằng, dân chủ, đoàn kết, đồng chí, đồng nghiệp, ai cũng thấy mình được quan tâm, có điều kiện phát huy năng lực sở trường, sáng tạo.

Xây dựng đội ngũ giảng viên không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, là yêu cầu tiên quyết để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường trong thời gian sắp tới./.

 

Joomla inotur picma