Tầm quan trọng của Trường Chính Trị trong việc thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 ( Khóa XI ).

tdkh1

Lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị của người đảng viên được hình thành qua giáo dục và rèn luyện trong tổ chức của Đảng và đồng thời cũng là kết quả của quá trình tích lũy vốn sống thực tiễn mà người đảng viên trải qua. Vốn sống ấy chứa đựng cả tri thức và cả kinh nghiệm, bao quát những lĩnh vực hoạt động... 

 

 

Trường Chính trị với nhiệm vụ: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác”.

 

Với nhiệm vụ trên, trường Chính trị góp phần nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và học viên qua đây góp phần “đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị của người đảng viên được hình thành qua giáo dục và rèn luyện trong tổ chức của Đảng và đồng thời cũng là kết quả của quá trình tích lũy vốn sống thực tiễn mà người đảng viên trải qua. Vốn sống ấy chứa đựng cả tri thức và cả kinh nghiệm, bao quát những lĩnh vực hoạt động và những quan hệ xã hội. Khi đã có vốn sống thực tiễn phong phú, kinh nghiệm dày dặn, cần có thêm tri thức để phân tích, chắt lọc, khái quát thành giá trị, để có thể tổng kết những vấn đề thực tiễn, phát triển lý luận, để không rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm cũng như tình trạng tách rời giữa lý luận và thực tiễn.

Xét về sự phát triển nhân cách của người đảng viên, mối quan hệ giữa vốn sống thực tiễn và học vấn; giữa kinh nghiệm và lý luận, giữa lý thuyết và thực hành, nếu được xử lý đúng đắn sẽ tạo nên cơ sở cho sự phát triển tính tích cực và sáng tạo của mỗi người. Người đảng viên trong công cuộc đổi mới và con người mới được đào luyện trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là con người có học thức, có tư duy khoa học, có tính tư tưởng cao, đồng thời, cũng là con người thiết thực trong hành động. Phải tránh rơi vào những cực đối lập làm cho con người không có sự phát triển lành mạnh về nhân cách hoặc thô thiển, thực dụng (sống và hành động tùy tiện, buông thả, chạy theo lợi ích vật chất) hoặc lý thuyết suông.

Trường Chính trị góp một phần rất quan trọng trong hình thành và phát triển nhân cách trên, để thực hiện tốt nhiệm vụ từ yêu cầu của Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thứ nhất, từ sự truyền cảm của người giảng viên thông qua luận giải cơ sở khoa học và thực tiễn của đường lối đổi mới của đất nước, phản bác những luận điệu xuyên tạc, do đó người giảng viên không chỉ có kiến thức lý luận và thực tiễn mà còn phải có niềm tin và tình cảm, có đạo đức trong sáng (không thể được coi là người có đạo đức, là người xứng đáng với danh hiệu giảng viên - đảng viên của Trường Chính trị nếu người đó chỉ làm tròn nhiệm vụ, bổn phận của mình trong cơ quan, trong tập thể chi bộ, đảng bộ ở Trường nhưng lại thờ ơ với các sinh hoạt công dân ở địa phương, trước hết ở nơi cư trú. Càng chưa thể có đạo đức, nếu như mỗi giảng viên - đảng viên không góp phần vào việc hình thành dư luận xã hội tích cực, phê phán cái tiêu cực, cái ác, cái xấu đang diễn ra hằng ngày trong đời sống xã hội, trong thực tế), thông qua niềm tin và tình cảm, gương đạo đức của mình mà truyền cảm cho người học, củng cố, nâng cao niềm tin người học, muốn người học có niềm tin và đạo đức người dạy phải có niềm tin và đạo đức trước.

Thứ hai, xây dựng môi trường văn hóa chính trị chuẩn mực, yếu tố môi trường văn hóa chính trị ở đây là những nhân tố tác động bên ngoài gây ảnh hưởng niềm tin, lý tưởng và đạo đức người học.

- Các chuẩn mực trong giao tiếp, xử lý các mối quan hệ: thầy-trò, cấp trên-cấp dưới, đảng viên-đảng viên (đồng chí); nhân viên-học viên…

- Tính công bằng trong quản lý, quá trình rèn ruyện và học tập của người học, trong đánh giá kết quả học tập.

- Xây dựng văn hóa công sở.

Thứ ba, phát huy dân chủ, tính sáng tạo, tích cực của người học. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Dự báo các biểu hiện chưa đúng có thể xảy ra để phòng tránh.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trường Chính trị tiếp tục khẳng định và tăng cường những nội dung môn học về tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức việc học tập một cách thiết thực, hiệu quả.

Trường Chính trị không chỉ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức mà còn là nơi tiên phong trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Góp phần quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 xây dựng phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của học viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

 

Joomla inotur picma