Vận dụng Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lân XI.

dataVận dụng Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lân thứ XI vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trường Chính Trị Tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

(Lê Thanh Loan - TP. Đào Tạo)

 

Từ nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước, Đảng ta, nhân dân ta đã chọn con đường đi lên CNXH là phù hợp với lí luận chủ nghĩa Mác Lê Nin, là quy luật phát triển tất yếu của xã hội loài người. Đồng thời là mục tiêu lí tưởng của Đảng, là nguyện vọng, ước mơ của dân tộc ta từ ngàn năm. 

 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Đảng ta đã chỉ rõ : Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội : “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân lao động làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng cộng sản lãnh đạo; Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới” ( Trích Văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI trang 70 ).

 

 

Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước, Đảng ta, nhân dân ta đã chọn con đường đi lên CNXH là phù hợp với lí luận chủ nghĩa Mác Lê Nin, là quy luật phát triển tất yếu của xã hội loài người. Đồng thời là mục tiêu lí tưởng của Đảng, là nguyện vọng, ước mơ của dân tộc ta từ ngàn năm.

Việc vận dụng nội dung cương lĩnh trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào giảng dạy môn CNXHKH ở Trường chính trị là nhiệm vụ thường xuyên mang tính bắt buộc đối với giảng viên giảng dạy môn CNXHKH.

Việc vận dụng các nghị quyết, văn kiện của Đảng vào các bài giảng đó là cơ sở lý luận, là quan điểm của Đảng để làm rõ các nội dung trong bài giảng đề cập.

Điều quan trọng vận dụng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NQTW4(K XI) vào bài giảng là phân tích, chứng minh, so sánh, đưa nội dung đó vào thực tiễn ở cơ sở để tìm ra những thuận lợi, khó khăn ở các địa phương, cơ sở, mỗi đơn vị thực hiện vấn đề đó như thế nào? Làm việc có hiệu quả, năng suất, chất lượng hay không?

Ví dụ : Trong bài giảng có đề cập về chủ thể xây dựng CNXH ở nước ta là :

- Nhân dân làm chủ.

- Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam được xây dựng theo phương hướng : “Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân.”

- Về kinh tế : Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên cơ sở một lực lượng sản xuất hiện đại và từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới dựa trên cơ sở công hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu theo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Nếu dừng ở lý luận, quan điểm, người học khó tiếp thu, vì thế Giảng viên phải biết tổ chức cho học viên xem xét các nội dung trên hướng về cơ sở, đơn vị thực hiện như thế nào? Thực tiễn có phản ánh đúng lý luận, nghị quyết của Đảng hay không? Thực trạng vấn đề đó ra sao? Giảng viên sử dụng phương pháp dạy - học tích cực để tạo điều kiện cho học viên suy nghĩ tư duy độc lập, sáng tạo, để thống nhất ý kiến trong nhóm, biết khẳng định cái đúng và phê phán cái sai trong thực tiễn đặt ra.

Vận dụng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào bài giảng môn CNXHKH trong Trường Chính Trị Tỉnh là công việc của Giảng viên. Giảng viên phải biết chọn lọc các nội dung trong Nghị quyết liên hệ vào bài giảng cho phù hợp, đưa nghị quyết vào cuộc sống cụ thể từng địa phương, công việc của mỗi người.

Xây dựng con đường đi lên CNXH ở nước ta trong giai đoạn hiện nay đã được Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI bổ sung đúng, trúng, sát với thực tế ở nước ta.

Vận dụng Nghị quyết của Đảng vào bài giảng, Giảng viên phải biết hướng dẫn, tổ chức cho học viên liên hệ thực tiễn với lý luận để làm sáng tỏ, đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, để cuộc sống trải nghiệm quan điểm đường lối, chính sách của đảng nhằm phát huy, khắc phục những nội dung, chính sách của đảng, nhà nước đã đề ra.Bài viết cho Hội thảo đợt 03/02/2013

 

Joomla inotur picma