Đảng Cộng Sản Việt Nam - Niềm tự hào của Dân tộc.

bdkndĐảng Cộng Sản Việt Nam - Niềm tự hào của Dân tộc.

( Bùi Thị Oanh - CV P. NC - KH - TT - TL)

 

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, là sự sàn lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác –Lênin; phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX. Ngay từ khi mới thành lập Đảng không chỉ là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, mà còn là đại biểu chân chính cho lợi ích toàn thể dân tộc VN.

Chặng đường vẻ vang hơn 8 thập kỉ xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta gương cao ngọn cờ Cách mạng, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại.

 

Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: đó là Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đến là thắng lợi của các cuộc kháng chiến “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ở Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng dân tộc, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội và Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.Với những thắng lợi đó, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ Công nghiệp hoá. Thực tiễn đó đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Toàn thể dân tộc Việt Nam vô cùng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và rất tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

 

“Trong cuộc trường chinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. Đảng đi đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi khó khăn. Đảng gắn bó với nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Trong giai đoạn mới, Đảng quyết làm tất cả vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”(1) ( Trích báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV).

 

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú trọng đến việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định Chính trị, củng cố quốc phòng an ninh; thực hiện phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra chặng đường đầu của thời kỳ quá độ. Tạo tiền đề cho đất nước chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa; thưc hiện “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, Người viết: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng. Đảng lãnh đạo Cách mạng không phải là một đặc quyền, đặc lợi mà là sứ mệnh lịch sử, là trách nhiệm nặng nề, vẻ vang của Đảng với giai cấp, với dân tộc được nhân dân giao phó”(2) (Trích Nghị quyết Trung ương 7, khóa VI)

 

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:

 

“ …Đảng ta vĩ đại như biển rộng núi cao,

 

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

 

Đảng ta là đạo đức, là văn minh,

 

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.

 

Công ơn Đảng thật là to

 

Ba mươi năm lịch sử đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.

 

Ngày nay, khi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam, ta cũng bắt gặp những đổi thay theo hướng tiến bộ, khắp nơi đều là những công trường xây dựng, tòa nhà cao ốc sang trọng, diện mạo thành thị, nông thôn bao trùm một sức sống mới... Những vật dụng quen thuộc xưa trong đời sống lam lũ của người dân như cái cối xay, đôi guốc mộc hay là chiếc xe đạp Thống Nhất mới chỉ mấy chục năm trước đây còn là một phương tiện “sang trọng” thời bao cấp... thì nay chỉ còn là ký ức hay vật trưng bày trong các viện bảo tàng.

 

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chèo lái con thuyền Cách mạng từ sơ khai đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam phải trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử cũng không tránh khởi những yếu kém, sai lầm, khuyến điểm, nhưng Đảng đã đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời và công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân; Quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Vì vậy Đảng vẫn được nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng là đội tiên phong Chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản không lực lượng nào có thể lãnh đạo được Cách mạng.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng nhân dân viết nên những trang sử chói lọi; trong đó mỗi kỳ đại hội Đảng, mỗi thời đại của cách mạng Việt Nam là một dấu son không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc./.

 

 

Joomla inotur picma