Người cách mạng phải có đạo đức.

tran phuNgười cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

(ThS.Nguyễn Hoàng Long)

 

Trong lãnh đạo cách mạng, nếu Đảng xây dựng được 1 đội ngũ cán bộ Đảng viên có đủ đạo đức và tài năng thì Đảng mới làm tròn được vai trò lực lượng tiên phong và uy tín của Đảng mới được nâng cao. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua đã chứng minh điều này. Đạo đức cách mạng luôn luôn là 1 tiêu chuẩn quan trọng của mỗi cán bộ, Đảng viên trong bất kỳ giai đoạn nào của CM. 

Trong bối cảnh hiện nay khi mà hàng ngày, hàng giờ người cán bộ, Đảng viên phải đối mặt với sự cám dỗ về vật chất của cơ chế thị trường, cơ chế mở, tiêu chuẩn đạo đức lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Như chúng ta đã biết, ở mỗi người cán bộ, Đảng viên đều có 2 mặt: đức và tài. Hai mặt này gắn bó mật thiết với nhau, không thể có mặt này mà không có mặt kia. Trong khi vẫn coi trọng tài năng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhấn mạnh mặt đạo đức. Người cho rằng đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Người viết: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(Hồ Chí Minh, Về đạo đức cách mạng, NXB ST HN, 1976, Tr 35- 36).


Trong bài viết của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, Người viết: “Nói tóm tắt đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt. Ra sức làm việc cho Đảng, thực hiện đường lối chính sách của Đảng, giữ kỷ luật Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng vì dân mà đấu tranh quên mình. Hết lòng hết sức phu6c vụ nhân dân, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng các đồng chí tiến bộ” (Hồ Chí Minh tuyển tập, tập 2, NXB ST, HN, Tr 96). Từ nội dung tóm tắt nêu trên, ta tìm hiểu tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, gồm các vấn đề chính sau đây:


-Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng: gười cán bộ phải quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng vì:
Lý tưởng của Đảng và mục tiêu cách mạng do Đảng lãnh đạo là vô cùng vĩ đại: xóa bỏ áp bức và bất công, và những cản trở đối với sự phát triển của xã hội, xây dựng xã hội mới, trong đó nhân dân lao động là người chủ thật sự và mọi người đều có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc.
Sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo là sự nghiệp lâu dài và lớn lao, con đường cách mạng không phải chỉ có bằng phẳng dễ dàng mà đầy khó khăn khúc khuỷu. Do đó, người cách mạng phải phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng suốt cả cuộc đời.
Phấn đấu suốt đời là phấn đấu liên tục, không phải chỉ 1 lúc “theo phong trào”, mà lâu dài cho đến hết cả cuộc đời. Đồng thời, phấn đấu suốt đời còn có ý nghĩa là phấn đấu với sự nỗ lực cao nhất, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp cách mạng.
Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay có những thuận lợi, đồng thời có không ít khó khăn thử thách tác động đến lòng quyết tâm phấn đấu suốt đời của mọi người cách mạng, đòi hỏi mọi cán bộ, Đảng viên phải phát huy cao mặt thuận lợi, vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện mới.


-Ra sức làm việc cho Đảng, thực hiện đường lối chính sách của Đảng, giữ kỷ luật Đảng.
Trên cương vị công tác được giao, người cán bộ, Đảng viên của dân chủ phải ra sức làm việc với năng suất, chất lượng và hiệu quả, nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, chẳng những thế, người cán bộ, Đảng viên bằng việc thực hiện tốt nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến và sáng tạo, bằng việc đóg góp có trách nhiệm, đề xuất với cấp trên, góp phần tích cực của mình vào xây dựng đường lối chính sách của Đảng.


Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trước hết về mặt nhận thức: người cán bộ, Đảng viên phải nắm vững đường lối, chính sách, trong đó chẳng những phải nắm chắc những vấn để cơ bản mà còn phải theo sát những bổ sung, uốn nắn, hướng dẫn…tiếp theo. Đồng thời,trên cương vị trách nhiệm được giao,người cán bộ, Đảng viên phải vận dụng, cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng sát hợp với thực tiễn sinh động của mỗi địa phương, mỗi ngành, nhưng không chệch sự chỉ đạo chung. Bản thân người cán bộ, Đảng viên vừa gương mẫu, vừa tổ chức động viên những người thuộc phạm vi phụ trách làm tốt nhiệm vụ.


Để bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, kỷ luật Đảng rất nghiêm minh nhưng cũng rất tự giác. Nghiêm minh ở chỗ: kỷ luật Đảng không loại trừ bất cứ ai, không có vùng cấm nào. Tính tự giác của kỷ luật Đảng bắt nguồn từ mọi Đảng viên, cán bộ tự nguyện vào Đảng làm cách mạng và tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng.


-Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, gương mẫu trong mọi việc.
Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và gánh vác 1 sự nghiệp rất to lớn và nặng nề đối với giai cấp và dân tộc, nhưng Đảng không có lợi ích nào khác ngoài phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân. Mọi cán bộ, Đảng viên của Đảng phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Lúc bình thường thì mọi Đảng viên phải làm tốt nhiệm vụ được giao, khi có mâu thuẩn giữa lợi ích riêng bản thân với lợi ích chung của Đảng, của nhân dân thì người ứan bộ, Đảng viên phải sẵn sàng đặt lợi ích chung của Đảng, của nhân dân lên trên.

 

Joomla inotur picma