Thực hiện Nghị quyết TW 04 về tự phê bình và phê bình.

nhan bang

Gần một năm qua, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tiến hành tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 04. Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua 02 Nghị quyết quan trọng như:

   

 

 

Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

 

 

  1. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
  2. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất.

Gần một năm qua, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tiến hành tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 04. Tuy nhiên chúng ta cũng nhận thấy, đây là việc không hề đơn giản, dễ dàng; trái lại, vô cùng khó khăn phức tạp, thậm chí có thể nói là một cuộc đấu tranh gay go, gian khổ diễn ra ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức. Nó đòi hỏi toàn đảng phải có nỗ lực cao, mỗi cá nhân và tập thể phải quyết tâm rất lớn, phấn đấu bền bỉ, kiên trì với những biện pháp thật kiên quyết và tích cực.


Những nguyên nhân, mục tiêu, phương châm, giải pháp và tổ chức thực hiện đã được đề ra trong Nghị quyết khá đầy đủ. Tuy nhiên trong thực tế triển khai thực hiện vẫn còn những vấn đề khó khăn, phức tạp nảy sinh làm hạn chế hiệu quả của đợt sinh hoạt chính trị trong đảng. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 04 đề ra là: “Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng, chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong đảng và nhân dân; động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng”.


Tuy nhiên Đảng muốn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của mình trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi Đảng phải luôn tự đổi mới, tự hoàn thiện để giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và khẳng định vai trò độc tôn lãnh đạo của một đảng cầm quyền trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước. Chính vì vậy tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên, liên tục mang tính sống còn của Đảng ta. Để tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra, cần có quan điểm nhận thức và cách làm phù hợp trong từng tổ chức đảng và mỗi cá nhân đảng viên.


Về nhận thức: Mỗi tổ chức đảng và cá nhân đảng viên phải coi đợt sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 04 là việc làm thường xuyên như “rửa mặt hàng ngày”, chỉ rõ ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; trên tinh thần dân chủ, công khai, đoàn kết và vì mục đích chung của tập thể; tránh tình trạng kiểm điểm mang tính hình thức, qua loa, đại khái; song cũng không lợi dụng để nói xấu, bôi nhọ, đả kích và hạ bệ lẫn nhau.


Cần có cách nhìn nhận thực tế hơn trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đối với mỗi cá nhân và tổ chức đảng luôn có tâm lý không muốn bị phê bình, nhất là đối với cá nhân bị phê bình trước tập thể, vì lòng tự trọng của họ. Do vậy việc tự phê bình và phê bình phải thật sự tế nhị, có động cơ, mục đích trong sáng, rõ ràng, minh bạch; không vì mục đính cá nhân; việc góp ý phê bình phải đúng thời điểm, đúng nơi, đúng chỗ; với thái độ phê bình nghiêm túc, có tâm huyết, biết tôn trọng ngưởi khác. Phê bình góp ý phải nêu được điểm tốt, điểm mạnh của cá nhân và tập thể trước rồi mới góp ý cho những điểm yếu, điểm hạn chế cần khắc phục, sửa chữa trong cả thời gian trước mắt và lâu dài; có cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt thân thiện, chia sẻ và cảm thông; có như vậy tổ chức, cá nhân được phê bình, góp ý sẽ dễ cảm nhận được, tâm phục, khẩu phục và chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém.


Tự phê bình và phê bình phải có nội dung cụ thể, không chung chung; nội dung phê bình về vấn đề gì? Có nghiêm trọng và cần thiết hay không? Việc phê bình phải đúng và trúng, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, với tư cách đạo đức nghề nghiệp và nhiệm vụ của người Đảng viên Cộng sản. Trên thực tế, không ai có thể hoàn hảo, không ai mà không có khuyết điểm; người phê bình trước hết phải tự phê bình chính bản thân mình và tiếp thu phê bình một cách nghiêm túc thì người được phê bình cũng sẽ chủ động tiếp thu phê bình một cách cầu thị.


Tự phê bình và phê bình cần thực hiện từ Trung ương xuống cơ sở, từ cấp trên xuống cấp dưới, từ tập thể đến từng cá nhân; nêu cao tính tiền phong gương mẫu cùa cấp trên, làm gương cho cấp dưới noi theo và thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng ở các cấp; phát huy dân chủ trong đảng, làm tốt quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ; đổi mới công tác nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ..đồng thời tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên… làm được như vậy là điều kiện quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

 

(Vũ Văn Dương – Phó trưởng phòng Đào tạo) 

 

Joomla inotur picma