Thông báo thực hiện ISO trong QLĐT

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định quản lý ISO

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Nhà trường có văn bản về thực hiện một số quy định quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO chương trình Trung cấp LLCT-HC; Nhà trường yêu cầu các khoa, phòng rà soát lại các quy định đã được ban hành, căn cứ vào nhiệm vụ của từng khoa, phòng, cá nhân để triển khai thực hiện theo đúng quy định:

  1. 1.Phòng TC-HC-QT:

- Kiểm tra lại hồ sơ của giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng) quản lý theo đúng quy định;

- Kiểm tra lại thời gian ban hành các loại văn bản thuộc trách nhiệm của Phòng TC-HC-QT để thực hiện cho đúng thời gian.

- Văn thư kiểm tra lại các văn bản của Học viện, của Nhà trường lên quan đến chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC, quản lý theo quy định văn thư lưu trữ hướng dẫn.

  1. 2.Phòng Đào tạo:

- Quản lý hồ sơ giảng viên, kể cả giảng viên thỉnh giảng (bản sao).

- Lập sổ ký nhận giao bài thi cho giảng viên theo quy định.

- Ban hành các văn bản theo nhiệm vụ của Phòng đúng quy định.

- Quản lý bài thi của học viên.

- Xây dựng mẫu điều tra chất lượng đầu ra …

  1. 3.Các khoa:

- Trưởng khoa hướng dẫn cho các giảng viên in ấn giáo án có chữ ký của Trưởng khoa và giảng viên; lưu tại khoa theo quy định.

     - Nhắc nhỡ giảng viên về thời gian làm lịch, thời gian chấm bài kiểm tra, chấm    bài thi, lưu bài kiểm tra theo hướng dẫn.

- Làm mẫu phiếu thăm do ý kiến học viên sau khi kết thúc môn học.

  1. 4.Các cá nhân khác:

- Thực hiện căn cứ theo nhiệm vụ được ghi trong quy định.

- Các đồng chí trong Ban chỉ đạo ISO, Ban thư ký ISO, Phòng KHTTTL có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các quy định theo hướng dẫn của ISO; tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng, các Phó HT;

- Các khoa, phòng;

- Lưu: VT, PNCKHTTTL.

 

 

Joomla inotur picma