Quy đinh sử dung xe Ô tô

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Số :        /QĐ – TCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày       tháng 01   năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô

trong Trường Chính trị Tỉnh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TU ngày 07/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính - Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong Trường Chính trị”.

Điều 2. Phòng Tổ chức – Hành chính - Quản trị, Trưởng các phòng, khoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng và các PHT;

- Các khoa, phòng;

- Bộ phận Kế toán TV;

- Lưu: VT.

 

 

                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                  Nguyễn Hồng Lương

 

 

 

Joomla inotur picma