TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

Chiều 06/10/2017, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) và các Nghị quyết của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đến các đảng viên chưa tham gia học tập các lớp do Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối tổ chức và toàn thể quần chúng trong Nhà trường.

Các đồng chí đảng viên và quần chúng đã được nghe báo cáo viên trình bày, phân tích các nội dung:

1. 03 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII):

- Nghị quyết số 10-NQ/TW  ban hành ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 11-NQ/TW  ban hành ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW ban hành ngày 03/6/2017 về  tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

2. 04 Nghị quyết của Tỉnh ủy:

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ban hành ngày 11/7/2017 về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Nghị quyết số 06-NQ/TU ban hành ngày 13/7/2017 về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Nghị quyết số 07-NQ/TU ban hành ngày 24/7/2017 về phát triển trang trại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

- Nghị quyết số 08-NQ/TU ban hành ngày 28/7/2017 về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma