TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN, NGHỊ QUYẾT

TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN, NGHỊ QUYẾT

Ngày 13/6/2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai một số văn bản của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đảng viên chưa tham gia học tập các lớp do cấp trên tổ chức và toàn thể quần chúng trong Nhà trường.

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trình bày, phân tích các nội dung:

1. Văn bản của Trung ương:

- Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III/2018;

- Thông tin nội bộ chuyến thăm Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Văn bản của Tỉnh:

- Công văn số 2311-CV/BTCTU, ngày 23/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải “Búa liềm vàng”) lần III, năm 2018;

- Công văn số 4075-CV/TU, ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn những hoạt động trái pháp luật của “Hội thánh Đức Chúa trời”;

- Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 19/3/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma