QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN KẾT LUẬN SỐ 50-KL/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW

QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN KẾT LUẬN SỐ 50-KL/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW

Chiều ngày 01/10/2019, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị quán triệt và tuyên truyền Kết luận số 50-KL/TW và Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư cho toàn thể đảng viên và công chức, viên chức Nhà trường.

Trong phạm vi một buổi, đồng chí Đỗ Văn Đờ La Guôl - Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng - trực tiếp quán triệt nội dung chủ yếu của Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Việc quán triệt và triển khai Kết luận 50-KL/TW và Kết luận 51-KL/TW nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà trường nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nắm rõ, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng tạo sự thống nhất cao trong hành động của toàn Đảng bộ ./.

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC-HC-TT-TL

 

 

Joomla inotur picma