Khác

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018
2 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018
3 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018
4 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018
5 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018
6 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018
7 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4)
8 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3)
9 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA
10 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA
11 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình
12 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018
13 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018
14 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018
15 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH
16 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2
17 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2
18 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018
19 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018
20 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13305966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.13906187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15006261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15606593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16406813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17207199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17307220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24308608336JView->display( )...\view.html.php:149
110.24308608624JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24408642048include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28808667728JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29008746784include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908949248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31608983640pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13305966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.13906187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15006261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15606593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16406813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17207199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17307220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24308608336JView->display( )...\view.html.php:149
110.24308608624JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24408642048include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28808667728JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29008746784include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908949248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31608983640pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13305966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.13906187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15006261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15606593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16406813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17207199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17307220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24308608336JView->display( )...\view.html.php:149
110.24308608624JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24408642048include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28808667728JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29008746784include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908949248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31608983640pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13305966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.13906187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15006261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15606593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16406813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17207199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17307220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24308608336JView->display( )...\view.html.php:149
110.24308608624JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24408642048include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28808667728JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29008746784include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908949248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31608983640pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13305966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.13906187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15006261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15606593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16406813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17207199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17307220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24308608336JView->display( )...\view.html.php:149
110.24308608624JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24408642048include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28808667728JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29008746784include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908949248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31608983640pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13305966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.13906187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15006261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15606593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16406813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17207199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17307220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24308608336JView->display( )...\view.html.php:149
110.24308608624JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24408642048include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28808667728JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29008746784include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908949248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31608983640pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13305966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.13906187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15006261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15606593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16406813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17207199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17307220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24308608336JView->display( )...\view.html.php:149
110.24308608624JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24408642048include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28808667728JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29008746784include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908949248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31608983640pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13305966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.13906187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15006261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15606593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16406813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17207199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17307220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24308608336JView->display( )...\view.html.php:149
110.24308608624JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24408642048include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28808667728JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29008746784include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908949248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31608983640pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13305966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.13906187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15006261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15606593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16406813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17207199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17307220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24308608336JView->display( )...\view.html.php:149
110.24308608624JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24408642048include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28808667728JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29008746784include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908949248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31608983640pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13305966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.13906187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15006261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15606593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16406813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17207199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17307220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24308608336JView->display( )...\view.html.php:149
110.24308608624JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24408642048include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28808667728JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29008746784include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908949248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31608983640pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 5 trang

Joomla inotur picma