• THÔNG BÁO VÀ TIN TỨC MỚI

ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ …

ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TIỀN GIANG  THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TIỀN GIANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ...

25 Tháng 9 2020

Bảng quảng cáo

QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN KẾT LUẬN SỐ 50-KL/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW

Email In PDF.

QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN KẾT LUẬN SỐ 50-KL/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW

Chiều ngày 01/10/2019, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị quán triệt và tuyên truyền Kết luận số 50-KL/TW và Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư cho toàn thể đảng viên và công chức, viên chức Nhà trường.

Trong phạm vi một buổi, đồng chí Đỗ Văn Đờ La Guôl - Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng - trực tiếp quán triệt nội dung chủ yếu của Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Việc quán triệt và triển khai Kết luận 50-KL/TW và Kết luận 51-KL/TW nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà trường nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nắm rõ, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng tạo sự thống nhất cao trong hành động của toàn Đảng bộ ./.

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC-HC-TT-TL

 

 
  • HỌC TẬP TT, ĐĐ, PC HỒ CHÍ MINH
  • BÀI VIẾT NỘI SAN
  • VĂN NGHỆ - GIẢI TRÍ

Hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị

Hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị

Hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị:   KẾT QUẢ LƯỢT TRẬN THỨ HAI GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN CÔNG NHÂN...

26 Tháng 9 2013


  • HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Joomla inotur picma