Khoa Lý luận Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Email In PDF.

KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Huệ Tiến sĩ - Trưởng khoa
2. Đ/c Nguyễn Bình Minh Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa
3. Đ/c Phạm Xuân Định Thạc sĩ - Giảng viên
4. Đ/c Cao Viết Sơn Thạc sĩ - Giảng viên
 

 

 

 

Joomla inotur picma