Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Email In PDF.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Đ/c Vũ Văn Dương Cử nhân - Trưởng phòng
2. Đ/c Hoàng Nam Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
4. Đ/c Nguyễn Hồng Lương Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp
5. Đ/c Cao Thị Quỳnh Trang Thạc sĩ - Giảng viên
6. Đ/c Trần Thị Thu Hà Thạc sĩ - Giảng viên
7. Đ/c Hà Đình Phong Cử nhân - Giảng viên
8. Đ/c Mai Thị Ngân Thạc sĩ - Giảng viên

 

 

 

Joomla inotur picma