Chuyên viên

1 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 16
2 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 27
3 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 52
4 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 94
5 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 66
6 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 124
7 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 325
8 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1007
9 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 739
10 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 165
11 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 608
12 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 507
13 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 140
14 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 589
15 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 139
16 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 440
17 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 129
18 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1062
19 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1298
20 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 214
21 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1068
22 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 172
23 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 980
24 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 868
25 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 235
26 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1704
27 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1621
28 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1914
29 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 267
30 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 308
31 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 316
32 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 371
33 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 3966
34 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 336
35 Lich lớp CV K49 414
 

Joomla inotur picma