Chuyên viên

1 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 10
2 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 64
3 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 66
4 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 74
5 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 79
6 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 165
7 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 58
8 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 74
9 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 199
10 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 106
11 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 688
12 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 193
13 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 966
14 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 140
15 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 565
16 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 237
17 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 765
18 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 381
19 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1070
20 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 934
21 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 291
22 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 667
23 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 559
24 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 178
25 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 620
26 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 199
27 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 491
28 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 205
29 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1164
30 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1350
31 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 279
32 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1173
33 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 207
34 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1034
35 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 912
36 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 276
37 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1799
38 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1679
39 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1974
40 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 313
41 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 384
42 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 356
43 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 402
44 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4010
45 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 374
46 Lich lớp CV K49 488
 

Joomla inotur picma