Chuyên viên

1 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 32
2 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 33
3 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 91
4 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72 NĂM 2019 126
5 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 78
6 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 NĂM 2019 156
7 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 84
8 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 90
9 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN KHÓA 69A 160
10 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 194
11 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 67
12 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 82
13 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 226
14 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 119
15 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 750
16 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 202
17 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 1029
18 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 148
19 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 598
20 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 251
21 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 805
22 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 393
23 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1095
24 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 963
25 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 321
26 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 676
27 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 592
28 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 187
29 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 632
30 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 207
31 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 528
32 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 213
33 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1177
34 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1358
35 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 289
36 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1183
37 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 216
38 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1042
39 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 921
40 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 283
41 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1808
42 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1689
43 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1984
44 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 321
45 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 392
46 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 363
47 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 409
48 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4021
49 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 381
50 Lich lớp CV K49 504
 

Joomla inotur picma