Chuyên viên

1 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 34
2 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 75
3 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 68
4 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 45
5 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 679
6 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1050
7 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 124
8 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 948
9 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 121
10 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 794
11 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 799
12 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 188
13 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1609
14 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1553
15 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1845
16 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 215
17 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 223
18 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 269
19 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 309
20 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 3921
21 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 281
22 Lich lớp CV K49 347
 

Joomla inotur picma