Chuyên viên

1 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 61
2 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 49
3 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 115
4 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72 NĂM 2019 168
5 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 85
6 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 NĂM 2019 199
7 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 93
8 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 97
9 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN KHÓA 69A 197
10 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 220
11 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 73
12 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 95
13 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 250
14 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 138
15 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 815
16 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 213
17 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 1085
18 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 160
19 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 637
20 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 267
21 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 849
22 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 406
23 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1107
24 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 989
25 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 432
26 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 688
27 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 607
28 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 197
29 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 641
30 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 216
31 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 540
32 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 219
33 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1191
34 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1369
35 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 298
36 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1191
37 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 222
38 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1049
39 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 936
40 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 289
41 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1820
42 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1702
43 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1995
44 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 333
45 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 405
46 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 373
47 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 416
48 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4032
49 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 388
50 Lich lớp CV K49 524
 

Joomla inotur picma