Chuyên viên

1 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K76 từ ngày 04/3/2020 đến 26/6/2020 24
2 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 119
3 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 74
4 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 134
5 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72 NĂM 2019 265
6 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 101
7 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 NĂM 2019 268
8 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 112
9 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 112
10 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN KHÓA 69A 261
11 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 272
12 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 92
13 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 110
14 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 298
15 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 170
16 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 946
17 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 235
18 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 1203
19 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 185
20 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 711
21 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 287
22 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 938
23 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 435
24 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1145
25 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 1037
26 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 603
27 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 760
28 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 633
29 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 225
30 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 659
31 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 235
32 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 560
33 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 234
34 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1225
35 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1401
36 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 322
37 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1211
38 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 240
39 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1091
40 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 966
41 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 300
42 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1845
43 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1736
44 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 2021
45 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 359
46 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 433
47 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 392
48 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 437
49 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4044
50 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 403
51 Lich lớp CV K49 567
 

Joomla inotur picma