Chuyên viên

1 Kế hoạch nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K81 23
2 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K81 từ ngày 28/7/2020 đến 15/12/2020 22
3 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K80 từ ngày 24/6/2020 đến 26/11/2020 20
4 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K81 từ ngày 28/7/2020 đến 15/12/2020 30
5 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K80 từ ngày 24/6/2020 đến 06/11/2020 22
6 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K78A từ ngày 16/5/2020 đến 24/10/2020 19
7 Lịch lớp BD QLNN ngạch chuyên viên K81 từ ngày 28/7/2020 đến 09/12/2020 41
8 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K80 từ ngày 24/6/2020 đến 30/10/2020 61
9 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K78A từ ngày 16/5/2020 đến 12/9/2020 57
10 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K79A từ ngày 23/5/2020 đến 12/9/2020 65
11 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K76 từ ngày 04/3/2020 đến 21/8/2020 112
12 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K77 từ ngày 12/5/2020 đến 28/8/2020 95
13 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K76 từ ngày 04/3/2020 đến 26/6/2020 120
14 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 290
15 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 132
16 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 190
17 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72 NĂM 2019 419
18 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 153
19 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 NĂM 2019 424
20 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 167
21 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 163
22 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN KHÓA 69A 395
23 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 361
24 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 142
25 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 162
26 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 432
27 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 226
28 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 1248
29 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 288
30 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 1497
31 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 246
32 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 878
33 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 337
34 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 1146
35 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 499
36 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1253
37 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 1189
38 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 1003
39 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 931
40 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 757
41 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 277
42 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 784
43 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 288
44 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 647
45 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 287
46 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1318
47 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1490
48 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 384
49 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1287
50 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 300
51 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1178
52 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 1033
53 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 352
54 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1907
55 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1806
56 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 2089
57 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 421
58 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 494
59 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 449
60 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 486
61 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4067
62 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 428
63 Lich lớp CV K49 653
 

Joomla inotur picma