Chuyên viên

1 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 16
2 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 49
3 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 55
4 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 67
5 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 136
6 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 51
7 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 63
8 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 169
9 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 91
10 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 596
11 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 167
12 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 864
13 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 119
14 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 517
15 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 205
16 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 697
17 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 368
18 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1048
19 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 886
20 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 260
21 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 655
22 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 536
23 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 167
24 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 612
25 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 179
26 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 477
27 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 185
28 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1138
29 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1339
30 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 271
31 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1141
32 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 198
33 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1025
34 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 900
35 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 265
36 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1765
37 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1650
38 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1949
39 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 303
40 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 363
41 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 343
42 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 393
43 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 3998
44 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 364
45 Lich lớp CV K49 467
 

Joomla inotur picma