Chuyên viên

1 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 27
2 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 46
3 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 97
4 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 42
5 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 48
6 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 139
7 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 79
8 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 506
9 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 140
10 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 747
11 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 96
12 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 472
13 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 178
14 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 613
15 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 356
16 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1028
17 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 839
18 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 222
19 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 645
20 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 520
21 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 156
22 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 603
23 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 166
24 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 462
25 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 166
26 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1097
27 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1317
28 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 261
29 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1109
30 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 186
31 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1015
32 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 889
33 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 251
34 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1741
35 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1638
36 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1929
37 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 290
38 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 344
39 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 335
40 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 385
41 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 3987
42 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 354
43 Lich lớp CV K49 446
 

Joomla inotur picma