Chuyên viên

1 Lịch lớp BD QLNN ngạch chuyên viên K81 từ ngày 28/7/2020 đến 09/12/2020 11
2 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K80 từ ngày 24/6/2020 đến 30/10/2020 35
3 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K78A từ ngày 16/5/2020 đến 12/9/2020 35
4 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K79A từ ngày 23/5/2020 đến 12/9/2020 46
5 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K76 từ ngày 04/3/2020 đến 21/8/2020 83
6 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K77 từ ngày 12/5/2020 đến 28/8/2020 61
7 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K76 từ ngày 04/3/2020 đến 26/6/2020 77
8 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 230
9 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 103
10 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 164
11 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72 NĂM 2019 354
12 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 124
13 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 NĂM 2019 356
14 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 140
15 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 138
16 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN KHÓA 69A 340
17 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 323
18 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 116
19 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 137
20 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 383
21 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 201
22 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 1130
23 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 267
24 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 1351
25 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 220
26 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 793
27 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 317
28 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 1065
29 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 471
30 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1213
31 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 1136
32 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 764
33 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 834
34 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 675
35 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 258
36 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 688
37 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 268
38 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 608
39 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 257
40 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1273
41 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1454
42 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 362
43 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1259
44 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 274
45 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1149
46 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 1008
47 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 324
48 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1875
49 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1779
50 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 2051
51 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 398
52 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 466
53 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 423
54 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 461
55 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4054
56 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 415
57 Lich lớp CV K49 616
 

Joomla inotur picma