Chuyên viên

1 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 34
2 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 57
3 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 295
4 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 109
5 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 123
6 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 105
7 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 82
8 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1003
9 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1259
10 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 182
11 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1023
12 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 153
13 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 935
14 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 842
15 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 221
16 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1667
17 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1593
18 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1890
19 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 248
20 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 254
21 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 304
22 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 348
23 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 3951
24 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 321
25 Lich lớp CV K49 390
 

Joomla inotur picma