Chuyên viên

1 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 25
2 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 50
3 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 45
4 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 88
5 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 302
6 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 988
7 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 688
8 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 131
9 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 584
10 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 490
11 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 127
12 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 579
13 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 110
14 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 424
15 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 87
16 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1025
17 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1278
18 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 188
19 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1036
20 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 158
21 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 962
22 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 852
23 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 226
24 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1678
25 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1605
26 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1900
27 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 253
28 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 262
29 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 309
30 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 353
31 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 3957
32 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 326
33 Lich lớp CV K49 399
 

Joomla inotur picma