Chuyên viên

1 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K81 từ ngày 28/7/2020 đến 15/12/2020 4
2 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K80 từ ngày 24/6/2020 đến 26/11/2020 13
3 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K81 từ ngày 28/7/2020 đến 15/12/2020 22
4 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K80 từ ngày 24/6/2020 đến 06/11/2020 16
5 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K78A từ ngày 16/5/2020 đến 24/10/2020 11
6 Lịch lớp BD QLNN ngạch chuyên viên K81 từ ngày 28/7/2020 đến 09/12/2020 33
7 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K80 từ ngày 24/6/2020 đến 30/10/2020 51
8 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K78A từ ngày 16/5/2020 đến 12/9/2020 48
9 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K79A từ ngày 23/5/2020 đến 12/9/2020 60
10 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K76 từ ngày 04/3/2020 đến 21/8/2020 105
11 Lịch lớp BD QLNN ngạch Chuyên viên K77 từ ngày 12/5/2020 đến 28/8/2020 88
12 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K76 từ ngày 04/3/2020 đến 26/6/2020 97
13 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 269
14 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 122
15 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 180
16 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72 NĂM 2019 400
17 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 140
18 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 NĂM 2019 404
19 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 155
20 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 155
21 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN KHÓA 69A 380
22 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 352
23 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 131
24 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 152
25 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 422
26 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 217
27 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 1209
28 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 280
29 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 1434
30 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 235
31 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 845
32 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 331
33 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 1111
34 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 489
35 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1230
36 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 1177
37 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 895
38 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 890
39 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 719
40 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 271
41 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 743
42 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 282
43 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 627
44 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 273
45 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1300
46 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1471
47 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 377
48 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1278
49 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 290
50 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1169
51 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 1024
52 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 346
53 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1894
54 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1797
55 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 2070
56 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 415
57 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 484
58 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 439
59 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 477
60 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4064
61 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 424
62 Lich lớp CV K49 639
 

Joomla inotur picma