Chuyên viên

1 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 78
2 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 56
3 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 123
4 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72 NĂM 2019 216
5 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 91
6 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 NĂM 2019 227
7 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 102
8 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 104
9 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN KHÓA 69A 227
10 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 242
11 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 82
12 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 104
13 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 270
14 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 150
15 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 853
16 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 220
17 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 1130
18 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 168
19 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 663
20 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 275
21 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 884
22 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 416
23 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1115
24 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 1001
25 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 533
26 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 701
27 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 613
28 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 207
29 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 651
30 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 222
31 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 549
32 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 226
33 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1202
34 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1378
35 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 306
36 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1199
37 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 230
38 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1061
39 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 945
40 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 294
41 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1830
42 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1712
43 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 2006
44 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 342
45 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 415
46 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 379
47 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 425
48 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4038
49 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 393
50 Lich lớp CV K49 538
 

Joomla inotur picma