Chuyên viên

1 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 11
2 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 38
3 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 280
4 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 83
5 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 115
6 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 98
7 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 71
8 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 966
9 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1234
10 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 174
11 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1014
12 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 144
13 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 918
14 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 832
15 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 213
16 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1656
17 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1584
18 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1880
19 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 239
20 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 246
21 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 297
22 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 341
23 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 3942
24 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 311
25 Lich lớp CV K49 378
 

Joomla inotur picma