Chuyên viên

1 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 37
2 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 56
3 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 63
4 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 74
5 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 148
6 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 54
7 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 66
8 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 181
9 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 94
10 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 626
11 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 176
12 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 893
13 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 127
14 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 531
15 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 213
16 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 717
17 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 374
18 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1054
19 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 902
20 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 277
21 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 660
22 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 542
23 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 172
24 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 614
25 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 186
26 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 481
27 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 192
28 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1150
29 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1345
30 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 273
31 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1152
32 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 204
33 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1027
34 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 904
35 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 268
36 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1777
37 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1656
38 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1959
39 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 307
40 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 371
41 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 345
42 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 399
43 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4003
44 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 368
45 Lich lớp CV K49 473
 

Joomla inotur picma