Chuyên viên

1 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 80
2 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 58
3 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 123
4 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72 NĂM 2019 220
5 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 92
6 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 NĂM 2019 231
7 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 103
8 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 104
9 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN KHÓA 69A 231
10 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 246
11 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 83
12 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 105
13 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 272
14 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 151
15 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 859
16 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 222
17 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 1135
18 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 169
19 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 666
20 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 276
21 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 887
22 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 417
23 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1116
24 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 1003
25 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 538
26 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 703
27 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 615
28 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 211
29 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 652
30 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 223
31 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 550
32 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 228
33 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1205
34 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1379
35 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 308
36 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1201
37 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 231
38 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1062
39 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 946
40 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 295
41 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1831
42 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1715
43 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 2008
44 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 344
45 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 416
46 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 380
47 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 426
48 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4039
49 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 399
50 Lich lớp CV K49 542
 

Joomla inotur picma