Chuyên viên

1 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 48
2 Lịch lớp QLNN chuyên viên K75A từ ngày 22/8/2019 đến 23/11/2019 43
3 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K73 từ ngày 13/6/2019 đến 31/10/2019 104
4 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72 NĂM 2019 142
5 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019 82
6 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K71 NĂM 2019 181
7 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019 88
8 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019 93
9 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN KHÓA 69A 176
10 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68 203
11 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018 69
12 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68 88
13 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67 237
14 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67 126
15 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68 782
16 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018 208
17 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66 1059
18 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66 154
19 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67 616
20 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018 258
21 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66 823
22 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018 398
23 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 1101
24 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64 973
25 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 348
26 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65 678
27 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K63 599
28 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 192
29 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K64 636
30 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 212
31 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K63 531
32 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 216
33 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 1181
34 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1361
35 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 293
36 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 1185
37 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 217
38 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 1043
39 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 926
40 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 285
41 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1813
42 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1694
43 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1989
44 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 327
45 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 397
46 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 368
47 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 412
48 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 4027
49 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 384
50 Lich lớp CV K49 513
 

Joomla inotur picma