Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K22 từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019 2
2 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Đề án 1956 từ ngày 19/8/2019 đến 17/9/2019 1
3 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tài chính - Kế toán xã theo Đề án 1956 từ ngày 29/7/2019 đến 19/8/2019 10
4 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 10
5 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 17
6 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 18
7 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 14
8 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 146
9 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 146
10 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 45
11 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 149
12 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 40
13 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 166
14 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 51
15 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 44
16 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 204
17 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 191
18 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 75
19 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 310
20 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 141
21 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 61
22 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 338
23 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 76
24 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 77
25 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 1005
26 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 987
27 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1054
28 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 376
29 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 104
30 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1064
31 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 801
32 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 879
33 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 197
34 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1122
35 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 472
36 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 111
37 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 91
38 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 526
39 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 496
40 Lịch lớp BD Đối tượng 3 104
41 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 480
42 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 540
43 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 91
44 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 612
45 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 576
46 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 97
47 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 618
48 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 96
49 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 675
50 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 619
51 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 682
52 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 109
53 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 139
54 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 604
55 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 575
56 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 102
57 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 644
58 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 96
59 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 615
60 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1193
61 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1107
62 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 225
63 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1195
64 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1119
65 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1136
66 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 873
67 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 205
68 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1686
69 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 193
70 Bế giảng lớp Tin học A 1778
71 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1836
72 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 236
73 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 201
74 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2065
75 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 247
76 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 226
77 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 212
78 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3514
79 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5067
80 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3441
81 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 301
82 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 265
83 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 398
84 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 490
85 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 401
86 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 479
87 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1185
88 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 159
 

Joomla inotur picma