TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 04/11/2020 đến 07/01/2021 68
2 Lịch lớp TCLLCT-HC từ ngày 21/9/2020 đến 13/10/2020 67
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 12/10/2020 đến 27/11/2020 80
4 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 08/10/2020 đến 22/10/2020 58
5 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 21/9/2020 đến 13/10/2020 62
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 23/9/2020 đến 03/10/2020 49
7 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 27/8/2020 đến 06/9/2020 74
8 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 24/8/2020 đến 04/9/2020 54
9 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 18/8/2020 đến 14/9/2020 64
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 04/8/2020 đến 07/10/2020 66
11 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K75 60
12 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 29/7/2020 đến 30/9/2020 78
13 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ ngày 30/7/2020 đến 16/10/2020 122
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ ngày 21/7/2020 đến 30/9/2020 74
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 15/7/2020 đến 29/7/2020 72
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 04/8/2020 đến 07/9/2020 64
17 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 24/7/2020 đến 05/9/2020 73
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 13/7/2020 đến 15/9/2020 133
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 24/6/2020 đến 23/7/2020 89
20 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 24/7/2020 đến 16/10/2020 107
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 24/6/2020 đến 22/7/2020 69
22 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 16/6/2020 đến 03/8/2020 101
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 03/7/2020 đến 17/7/2020 79
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 23/6/2020 đến 15/7/2020 68
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 22/6/2020 đến 07/7/2020 107
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 26/6/2020 đến 17/7/2020 123
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 09/3/2020 đến 20/6/2020 70
28 Lịch lớp TC LLCT-HC K78A từ ngày 05/6/2020 đến 27/6/2020 58
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 03/6/2020 đến 18/6/2020 111
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 27/5/2020 đến 11/6/2020 85
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 01/6/2020 đến 15/6/2020 100
32 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 25/5/2020 đến 15/6/2020 89
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 19/5/2020 đến 09/6/2020 75
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 11/02/2020 đến 13/5/2020 61
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 06/3/2020 đến 30/5/2020 70
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 04/3/2020 đến 21/5/2020 72
37 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 02/3/2020 đến 26/5/2020 88
38 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 05/3/2020 đến 19/6/2020 155
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 04/11/2019 đến 19/5/2020 93
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 04/3/2020 đến 28/5/2020 94
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 04/3/2020 đến 26/3/2020 86
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ ngày 05/3/2020 đến 23/4/2020 106
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 02/3/2020 đến 31/3/2020 91
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 03/3/2020 đến 18/3/2020 64
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 04/3/2020 đến 10/4/2020 86
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 04/11/2019 đến 24/3/2020 87
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 12/02/2020 đến 11/3/2020 100
48 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 10/02/2020 đến 20/02/2020 94
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 09/3/2020 đến 20/3/2020 99
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 06/02/2020 đến 20/3/2020 112
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 14/02/2020 đến 13/3/2020 88
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 10/02/2020 đến 10/3/2020 108
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 07/11/2019 đến 18/12/2019 103
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 21/11/2019 đến 20/12/2019 153
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 04/11/2019 đến 03/3/2020 127
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 28/10/2019 đến 03/12/2019 134
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 18/10/2019 đến ngày 16/01/2020 243
58 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 25/11/2019 đến 03/12/2019 109
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 17/10/2019 đến 07/11/2019 115
60 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 14/10/2019 đến 29/10/2019 122
61 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ 18/10/2019 đến 06/12/2019 141
62 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 16/10/2019 đến 10/12/2019 122
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 17/10/2019 đến 01/11/2019 143
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 18/9/2019 đến 31/10/2019 119
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 25/9/2019 đến 16/10/2019 128
66 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 30/9/2019 đến 21/10/2019 134
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 24/9/2019 đến 15/10/2019 108
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 12/9/2019 đến 11/10/2019 121
69 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K70 229
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 07/9/2019 đến 11/10/2019 124
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 03/9/2019 đến 07/10/2019 144
72 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 01/10/2019 đến 11/10/2019 105
73 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 07/9/2019 đến 11/9/2019 102
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 16/8/2019 đến 06/9/2019 92
75 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 21/8/2019 đến 18/9/2019 153
76 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 20/8/2019 đến 17/9/2019 121
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 04/9/2019 đến ngày 27/9/2019 198
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 20/8/2019 đến 24/9/2019 153
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 05/8/2019 đến 15/8/2019 122
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 05/8/2019 đến 26/8/2019 254
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 07/8/2019 đến ngày 28/8/219 168
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 01/8/2019 đến 30/8/2019 163
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K80 từ ngày 28/6/2019 đến 07/7/2019 157
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 05/8/2019 đến 19/8/2019 173
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 01/8/2019 đến 15/8/2019 162
86 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 14/6/2019 đến 10/8/2019 158
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 11/6/2019 đến 14/8/2019 122
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 05/6/2019 đến 26/6/2019 203
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 03/6/2019 đến 25/6/2019 277
90 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 06/6/2019 đến 27/6/2019 160
91 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 82 (2019-2020) 458
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K82 từ ngày 08/5/2019 đến 28/6/2019 188
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 28/5/2019 đến 25/6/2019 190
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 03/5/2019 đến 18/5/2019 162
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 07/5/2019 đến 05/6/2019 132
96 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 79 (2019-2020) 403
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 25/4/2019 đến 12/6/2019 187
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 25/4/2019 đến 24/5/2019 159
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ ngày 06/5/2019 đến 29/8/2019 314
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K79 từ ngày 22/4/2019 đến 25/6/2019 205
101 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 16/4/2019 đến 21/5/2019 167
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 05/4/2019 đến 19/4/2019 156
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 02/4/2019 đến 23/4/2019 187
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 02/4/2019 đến 28/5/2019 279
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 17/4/2019 đến ngày 30/5/2019 218
106 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 70 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 2765
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 25/3/2019 đến 09/4/2019 173
108 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 21/3/2019 đến 24/4/2019 181
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 14/3/2019 đến ngày 11/4/2019 176
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 04/3/2019 đến 01/4/2019 230
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 06/3/2019 đến 20/3/2019 151
112 Lịch lớp TCLLCT-HC K78A từ ngày 01/3/2019 đến 26/4/2019 239
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 05/3/2019 đến 19/4/2019 185
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 04/3/2019 đến 19/3/2019 180
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 04/3/2019 đến 01/4/2019 204
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 01/3/2019 đến 04/4/2019 187
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K75 từ ngày 24/10/2018 đến 23/01/2019 155
118 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 08/01/2019 đến 22/01/2019 257
119 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 76 377
120 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 02/01/2019 đến ngày 13/3/2019 190
121 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 69 403
122 Lịch lớp TCLLCT-HC K76 từ 27/12/2018 đến 17/01/2019 233
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 25/12/2018 đến 14/01/2019 172
124 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 67 358
125 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 68 393
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K77A từ 11/12/2018 đến 02/01/2019 191
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 11/12/2018 đến 24/01/2019 242
128 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71B 2678
129 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 74 460
130 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 71 340
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 10/12/2018 đến 07/01/2019 268
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K74 từ ngày 12/11/2018 đến 24/12/2018 223
133 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/11/2018 đến 03/12/2018 263
134 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 21/11/2018 đến ngày 20/12/2018 219
135 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 75 460
136 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 24/10/2018 đến ngày 15/11/2018 232
137 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 23/10/2018 đến 27/11/2018 233
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 15/10/2018 đến 05/11/2018 236
139 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K66A 411
140 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 tháng 10/2018 241
141 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết khóa luận TN lớp TCLLCT-HC K69 397
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 18/9/2018 đến 22/10/2018 218
143 Lịch hướng dẫn ôn thi TN, viết tiểu luận TN lớp TCLLCT-HC K68 300
144 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 tháng 9/2018 319
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 10/9/2018 đến 09/10/2018 250
146 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 27/8/2018 đến 17/9/2018 236
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 22/8/2018 đến 05/9/2018 271
148 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K67 406
149 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2018 291
150 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 8/2018 276
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 268
152 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 225
153 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/8/2018 đến 04/9/2018 269
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 306
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2018 419
156 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2018 286
157 LỄ TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2017 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 1213
158 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K68 259
159 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 12/6/2018 đến 01/7/2018 240
160 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 28/5/2018 đến 26/6/2018 254
161 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 72 1980
162 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 22/5/2018 đến 21/8/2018 412
163 LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K65A 933
164 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 5/2018 297
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 215
166 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 từ 23/5/2018 đến 14/6/2018 378
167 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 07/5/2018 đến 11/6/2018 349
168 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 18/4/2018 đến 06/6/2018 527
169 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 4/2018 285
170 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 4/2018 302
171 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 04/2018 555
172 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 406
173 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 3/2018 581
174 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 3/2018 255
175 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 274
176 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 03/2018 412
177 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 03/2018 420
178 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 1518
179 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 01/2018 310
180 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 70 1923
181 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TC LLCT-HC KHÓA 65A 2949
182 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 01/2018 290
183 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 01/2018 381
184 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 01/2018 271
185 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 1739
186 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 1834
187 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 11/2017 294
188 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 11/2017 292
189 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 11/2017 281
190 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 10/2017 272
191 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 10/2017 349
192 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 10/2017 329
193 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 267
194 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 297
195 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 410
196 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 263
197 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 317
198 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 906
199 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 382
200 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 9/2017 452
201 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 227
202 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 09/2017 400
203 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 346
204 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 231
205 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 317
206 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 245
207 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 380
208 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 738
209 Lich lớp TCLLCT-HC K69 tháng 08/2017 409
210 Lich lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2017 385
211 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 366
212 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2017 300
213 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 298
214 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 721
215 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2017 257
216 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K69 890
217 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 171
218 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 06/2017 248
219 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 255
220 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 219
221 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K68 864
222 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 397
223 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 06/2017 437
224 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 247
225 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 304
226 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 05/2017 320
227 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 304
228 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 238
229 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 447
230 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 251
231 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 04/2017 281
232 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 270
233 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 278
234 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 303
235 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 259
236 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 254
237 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 218
238 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 331
239 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 379
240 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 434
241 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1626
242 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 316
243 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 275
244 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 443
245 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 212
246 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 227
247 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 317
248 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 357
249 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 347
250 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 326
251 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 412
252 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 271
253 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1595
254 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 452
255 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 477
256 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 486
257 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1413
258 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 337
259 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 283
260 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 952
261 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 476
262 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 302
263 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 321
264 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 343
265 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 341
266 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 406
267 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 366
268 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1171
269 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1306
270 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1295
271 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 326
272 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 280
273 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 277
274 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 261
275 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 309
276 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 350
277 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 405
278 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 357
279 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1253
280 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 284
281 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 272
282 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1399
283 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1486
284 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1429
285 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 433
286 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 409
287 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 369
288 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 470
289 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 317
290 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 431
291 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 395
292 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 347
293 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 329
294 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 374
295 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 327
296 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 330
297 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 556
298 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 369
299 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 383
300 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 414
301 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 393
302 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 294
303 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 367
304 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 323
305 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 363
306 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 358
307 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 386
308 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 381
309 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 453
310 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 433
311 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 367
312 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 398
313 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 445
314 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 478
315 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 449
316 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 480
317 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 448
318 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 4062
319 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 475
320 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 428
321 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 430
322 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 479
323 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 442
324 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 609
325 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 421
326 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 475
327 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 520
328 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 927
329 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 562
330 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 566
331 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 642
332 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 593
333 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 684
334 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1254
335 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 856
336 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 538
337 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 600
338 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 643
339 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 541
340 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 421
341 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 507
342 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 467
343 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 510
344 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 352
345 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 511
346 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 530
347 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 444
348 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 381
349 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 633
350 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 652
351 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 466
352 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 609
353 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 985
354 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 499
355 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 1010
356 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 459
357 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 998
358 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 466
359 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 762
360 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 494
361 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 748
362 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 630
363 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 803
 

Joomla inotur picma