Phòng Đào tạo

In

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Đ/c Vũ Văn Dương Cử nhân - Trưởng phòng
2. Đ/c Hoàng Nam Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Trần Thị Thu Hà Thạc sĩ - Giảng viên
4. Đ/c Hà Đình Phong Cử nhân - Giảng viên
5. Đ/c Cao Thị Quỳnh Trang
Thạc sĩ - Giảng viên
6. Đ/c Mai Thị Ngân
Thạc sĩ - Giảng viên