Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu

In

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU

1. Đ/c Nguyễn Hoàng Long Thạc sĩ - Trưởng phòng
2. Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Hồng Lương Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp
4. Đ/c Nguyễn Thị Hiến Cử nhân - Chuyên viên
5. Đ/c Bùi Thị Oanh Thạc sĩ - Chuyên viên
6. Đ/c Dương Thị Hoàn Cử nhân - Chuyên viên